Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Обяви от 2018 година

28.12.2018

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от ЕТ "ПЕЙЧО ПЕЙКОВ - АТЛА МАРИЯ" с.Козаревец, за ремонт на котелно помещение, изграждане на бетонна инфраструктура…

28.12.2018

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от "ДМД-КЛБ" ООД с.Козаревец за ремонт на сграда за производство на пелети в с.Козаревец.

21.12.2018

Заповеди във връзка с разпределение на масивите за ползване за стопанската 2018-2019 г.

Заповеди №№ 2562, 2563 / 21.12.2018 г. за определяне на имотите с начин на трайно ползване „полски път”, попадащи в масивите за ползване, в землищата на с. Драгижево и с…

19.12.2018

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на Община Лясковец

На основание с чл. 26, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове (ЗНА), в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината…

18.12.2018

Заповед във връзка с разпределение на масивите за ползване за стопанската 2018-2019 г.

Заповед №2536 / 17.12.2018 г. за допълване на Заповед №2184 / 20.11.2018 г. за определяне на имотите с начин на трайно ползване „полски път”, попадащи в масивите за ползване…

18.12.2018

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 18.12.2018 г.

18.12.2018

Обявление УТ-01-6852 / 17.12.2018 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 2534 /17.12.2018г. на Кмета на Общината…

13.12.2018

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на имот частна общинска собственост

Заповед №2494 / 12.12.2018 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на имот частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот…

13.12.2018

Обявление УТ-01-6733 / 12.12.2018 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 2475 от 10.12.2018г. на Кмета на…

12.12.2018

Обява за приемане на военна служба на лица завършили граждански училища

На основание заповед № ОХ-909 / 09.11.2018 г. на министъра на отбраната на Република България , са обявени длъжности за войници във военновъздушните сили за приемане на…

11.12.2018

Обява за инвестиционно намерение

Обява за инвестиционно намерение от "ДИ АУТО 69" ЕООД за строеж на автомивка с капацитет 2 клетки за измиване на МПС в УПИ XXV - за КОО в кв. 157 по плана на гр…

05.12.2018

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 04.12.2018 г.

03.12.2018

Обява за свободно работно място за заемане на длъжността: „Рехабилитатор” в Лаборатория за социални иновации - град Лясковец, по проект: „Нов шанс за социално включване в община Лясковец”

Във връзка с реализацията на проект „Нов шанс за социално включване в община Лясковец” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, по Стратегия…

28.11.2018

Протокол от общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион Велико Търново

Протокол от общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион Велико Търново, проведено на 22.11.2018 г. от 14:00 часа.

27.11.2018

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 27.11.2018 г.

23.11.2018

Обявление за публикуване на Общ устройствен план на община Лясковец

Община Лясковец уведомява, че на официалния сайт на общината е публикуван одобреният Общ устройствен план на община Лясковец. Текстовата и графичната част на…

23.11.2018

Обявление УТ-01-6126 / 16.11.2018 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 2166 от 16.11.2018г. на Кмета на…

22.11.2018

Заповед във връзка с ползването на имоти с НТП "полски път"

Заповеди №№ 2186, 2182, 2184, 2185 и 2183 / 20.11.2018 г. във връзка с ползването на имоти с начин на трайно ползване "полски път" в землищата на гр. Лясковец, с. Добри дял, с…

22.11.2018

Заповед №2199 / 20.11.2018 г. за осигуряване на нормална проходимост през зимния период на 2018-2019 година в гр. Лясковец

На основание чл.44, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 3, ал. 1 от Закона за движение по пътищата и Наредбата…

22.11.2018

Обявление УТ-03-5933 / 12.11.2018 г.

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Изготвен е Подробен устройствен план - План за…

21.11.2018

Обявление УТ-03-6148 / 19.11.2018 г.

Община Лясковец, област В.Търново Ви уведомява, че е изготвен проект за Частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация на с…

21.11.2018

Обява за инвестиционно намерение

Обява за инвестиционно намерение от "АУТО БОСС" ООД за сервиз за автомобилни гуми, акумулатори, резервни части и масла.

21.11.2018

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 20.11.2018 г.

16.11.2018

Предложение за утвърждаване на план-сметка за ТБО за 2019 г.

Доклад и предложение за утвърждаване на план-сметка за ТБО за 2019 г.

16.11.2018

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

Заповед №2165 / 16.11.2018 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост, представляващ имот с кадастрален № 756…

16.11.2018

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

Заповед №2164 / 16.11.2018 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост, представляващ имот с кадастрален № 2322…

16.11.2018

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

Заповед №2163 / 16.11.2018 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот…

15.11.2018

Обявление за избор на финансова или кредитна институция

На основание Решение № 457/25.10.2018 г. на Общински съвет Лясковец и чл. 19 от Закона за обществения дълг (ЗОД), Кметът на Община Лясковец кани всички заинтересовани…

14.11.2018

Обява за 4 (четири) свободни работни места за заемане на длъжността: „Технически организатор” в Мобилен център за интегрирани социални услуги - град Лясковец, по проект: „Нов шанс за социално включване в община Лясковец”

Във връзка с реализацията на проект „Нов шанс за социално включване в община Лясковец” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, по Стратегия…

14.11.2018

Обява за свободно работно място за заемане на длъжността: „Сътрудник, социални дейности” в Лаборатория за социални иновации - град Лясковец, по проект: „Нов шанс за социално включване в община Лясковец”

Във връзка с реализацията на проект „Нов шанс за социално включване в община Лясковец” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, по Стратегия…

14.11.2018

Обява за свободно работно място за заемане на длъжността: „Медицинска сестра” в Мобилен център за интегрирани социални услуги - град Лясковец, по проект: „Нов шанс за социално включване в община Лясковец”

Във връзка с реализацията на проект „Нов шанс за социално включване в община Лясковец” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, по Стратегия…

14.11.2018

Обява за свободно работно място за заемане на длъжността: „Рехабилитатор” в Лаборатория за социални иновации - град Лясковец, по проект: „Нов шанс за социално включване в община Лясковец”

Във връзка с реализацията на проект „Нов шанс за социално включване в община Лясковец” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, по Стратегия…

13.11.2018

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 13.11.2018 г.

09.11.2018

Обявление УТ-01-5781 / 05.11.2018 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 2068/05.11.2018г. на Кмета на Общината…

08.11.2018

Обява за инвестиционно предложение

Обява за инвестиционно предложение "Канализация по ул. "Добри Ганчев" от о.т. 215 до о.т. 278 (отклонение)".

06.11.2018

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 06.11.2018 г.

02.11.2018

Обявление УТ-01-5672 / 01.11.2018 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви уведомява:С Решение № 461 по протокол № 54 от заседание…

01.11.2018

Обявление УТ-01-5538 / 29.10.2018 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 2020 от 29.10.2018г. на Кмета на…

01.11.2018

Обявление УТ-01-5349 / 17.10.2018 г.

Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Ви съобщава:Със Заповед № 1954 от 17.10.2018г. на Кмета на…

30.10.2018

Обява за свободно работно място за заемане на длъжността: „Шофьор” в Мобилен център за интегрирани социални услуги – град Лясковец, по проект: „Нов шанс за социално включване в община Лясковец”

Във връзка с реализацията на проект „Нов шанс за социално включване в община Лясковец” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, по Стратегия…

30.10.2018

Обява за 4 свободни работни места за заемане на длъжността: „Технически организатор” в Мобилен център за интегрирани социални услуги – град Лясковец, по проект: „Нов шанс за социално включване в община Лясковец”

Във връзка с реализацията на проект „Нов шанс за социално включване в община Лясковец” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, по Стратегия…

30.10.2018

Обява за свободно работно място за заемане на длъжността: „Сътрудник, социални дейности” в Лаборатория за социални иновации – град Лясковец, по проект: „Нов шанс за социално включване в община Лясковец”

Във връзка с реализацията на проект „Нов шанс за социално включване в община Лясковец” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, по Стратегия…

30.10.2018

Обява за свободно работно място за заемане на длъжността: „Социален работник” в Мобилен център за интегрирани социални услуги – град Лясковец, по проект: „Нов шанс за социално включване в община Лясковец”

Във връзка с реализацията на проект „Нов шанс за социално включване в община Лясковец” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, по Стратегия…

30.10.2018

Обява за свободно работно място за заемане на длъжността: „Психолог” в Мобилен център за интегрирани социални услуги – град Лясковец, по проект: „Нов шанс за социално включване в община Лясковец”

Във връзка с реализацията на проект „Нов шанс за социално включване в община Лясковец” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, по Стратегия…

30.10.2018

Обява за свободно работно място за заемане на длъжността: „Медицинска сестра” в Мобилен център за интегрирани социални услуги - град Лясковец, по проект: „Нов шанс за социално включване в община Лясковец”

Във връзка с реализацията на проект „Нов шанс за социално включване в община Лясковец” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, по Стратегия…

30.10.2018

Обява за свободно работно място за заемане на длъжността: „Координатор, грижи за възрастни хора в общността” в Мобилен център за интегрирани социални услуги - град Лясковец, по проект: „Нов шанс за социално включване в община Лясковец”

Във връзка с реализацията на проект „Нов шанс за социално включване в община Лясковец” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, по Стратегия…

30.10.2018

Обява за 2 броя свободни работни места за заемане на длъжността: „Рехабилитатор” в Лаборатория за социални иновации - град Лясковец, по проект: „Нов шанс за социално включване в община Лясковец”

Във връзка с реализацията на проект „Нов шанс за социално включване в община Лясковец” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, по Стратегия…

30.10.2018

Обявление УТ-01-5348 / 17.10.2018 г.

Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията Ви уведомява следното:Изготвен е Подробен устройствен план -…

30.10.2018

Заповед за определяне на районите, в които е организирано събирането и извозването на битови отпадъци за 2019 година

Заповед №2018 / 29.10.2019 г. за определяне на границите на районите, в които е организирано събирането и извозването на битови отпадъци за населените места в Община…

26.10.2018

Протокол от общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион Велико Търново

Протокол от общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион Велико Търново, проведено на 25.09.2018 г. от 15:00 часа.

24.10.2018

Съобщение съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

Съобщение съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, на Басейнова дирекция "Дунавски район" гр. Плевен за постъпило заявление за откриване на процедура за…

24.10.2018

Съобщение съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

Съобщение съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, на Басейнова дирекция "Дунавски район" гр. Плевен за постъпило заявление за откриване на процедура за…

23.10.2018

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 23.10.2018 г.

22.10.2018

Обява за конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански училища

Със заповед №ОХ-787/25.09.2018 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 50 войнишки длъжности за приемане на военна служба във формированията от…

16.10.2018

Съобщение съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

Съобщение съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, на Басейнова дирекция "Дунавски район" гр. Плевен за постъпило заявление за откриване на процедура за…

16.10.2018

Съобщение за обособяване на жилищна зона, в която действат специални правила за движение

Община Лясковец Ви уведомява, че със Заповед №1891/08.10.2018 г. на Кмета на Община Лясковец се ВЪВЕЖДАТ:Особени правила за движение в жилищна зона, специално устроена…

15.10.2018

Обявление УТ-01-5259 / 11.10.2018 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 1922/11.10.2018г. на Кмета на Общината…

10.10.2018

Обява за конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански училища

Със заповед №ОХ-731/30.08.2018 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 4 войнишки длъжности за приемане на военна служба в Централния…

05.10.2018

Обявление УТ-01-4830 / 17.09.2018 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД № 1772 от 17.09.2018 г. на Кмета на…

05.10.2018

Обявление УТ- 01- 4829 / 17.09.2018 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД № 1771 / 17.09.2018 г. на Кмета на…

05.10.2018

Обявление УТ-01-4828 / 17.09.2018 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД № 1770/17.09.2018 г. на Кмета на…

04.10.2018

Заповеди на директора на ОД "Земеделие" - Велико Търново за одобряване на споразуменията по чл.37в, ал.2 от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019 г.

Заповеди №№ РД-14-115, РД-14-116, РД-14-117, РД-14-118, РД-14-119, РД-14-120 / 26.09.2018 г. и РД-14-121 / 28.09.2018 г. на директора на ОД "Земеделие" - Велико Търново за одобряване на…

04.10.2018

Съобщение за одобрен комплексен проект за инвестиционна инициатива

Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл.149, ал.1 от Закона за устройство на територията, Ви съобщава, че е одобрен комплексен проект за инвестиционна…

02.10.2018

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 02.10.2018 г.

01.10.2018

Уведомление за прекъсване на водоподаването

"В и К Йовковци" ООД уведомява, че от 08:00 до 17:00 часа на 03.10.2018 г. (сряда) ще бъде прекъснато водоподаването поради извършване на промивка и дезинфекция на…

26.09.2018

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на имот частна общинска собственост

Заповед №1806 / 25.09.2018 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на имот частна общинска собственост, представляващ имот с кадастрален № 2327…

26.09.2018

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на имот частна общинска собственост

Заповед №1805 / 25.09.2018 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на имот частна общинска собственост, представляващ имот с кадастрален № 2314…

26.09.2018

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на имот частна общинска собственост

Заповед №1804 / 25.09.2018 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на имот частна общинска собственост, представляващ имот с кадастрален №357…

25.09.2018

Съобщение за оспорване на Наредбата за реда и условията за упражняване правата на Община Лясковец върху общинската част от капитала на търговските дружества

Председателят на Общински съвет - Лясковец, на основание чл. 22 ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че е подаден протест от прокурор в Окръжна прокуратура - Велико Търново, срещу…

20.09.2018

Обява за конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански училища

Със заповед № ОХ-697 / 22.08.2018 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 28 войнишки длъжности за приемане на военна служба в 68 бригада Специални…

17.09.2018

Проект на Процедура за избор на финансова или кредитна институция, или финансов посредник

На основание чл. 26, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове (ЗНА), в 30-дневен срок от публикуване на настоящето обявление на интернет страницата на общината…

11.09.2018

Обявление УТ-01-4703 / 10.09.2018 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД № 1710 от 10.09.2018 г. на Кмета на…

07.09.2018

Обявление УТ-01-4636 / 04.09.2018 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД № 1684/03.09.2018 г. на Кмета на…

07.09.2018

Обявление УТ-01-4635 / 04.09.2018 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД № 1683/03.09.2018 г. на Кмета на…

05.09.2018

Информация във връзка със заболяването Африканска чума по свинете

Информация от Българската агенция по безопасност на храните, чрез областните управители, във връзка със заболяването Африканска чума по свинете.

31.08.2018

Съобщение за оспорване на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ

Председателят на Общински съвет - Лясковец, на основание чл. 22 ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че е подаден протест от зам. окръжен прокурор от Окръжна прокуратура - Велико…

30.08.2018

Обява за инвестиционно предложение

Обява за инвестиционно предложение от "Аркус" АД, за повишаване на категорията на осигуреност на съществуващи производствени сгради в ПИ 000252.

29.08.2018

Обява за конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански училища

Със заповед № ОХ-673 / 14.08.2018 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 204 войнишки длъжности във военни формирования от Сухопътните войски за…

29.08.2018

Обява за провеждане на конкурс за вакантни длъжности във Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища

Със заповед № ОХ-637 / 03.08.2018 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени вакантни длъжности за военнослужещи във Военномедицинска академия за…

28.08.2018

Апел във връзка с кампанията „Да изчистим България заедно“

Уважаеми съграждани, Община Лясковец се присъединява към националната кампания ”Да изчистим България за едни ден”. Инициативата "Да изчистим България…

27.08.2018

Обявление за провеждане на конкурс за заемане на длъжността „Главен архитект” в Община Лясковец

На основание чл. 91 - 94 от Кодекса на труда (КТ), чл. 5, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и във връзка с необходимостта от провеждане на конкурс за заемане…

20.08.2018

Заповед за принудително преместване на излязло от употреба МПС собственост на Христо Димитров Христов

Заповед №1586 / 20.08.2018 г. за принудително преместване на излязло от употреба МПС, собственост на Христо Димитров Христов, паркирано (изоставено) на общинска…

17.08.2018

Обявление УТ-03-4378 / 16.08.2018 г.

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви уведомява:С Решение № 426 по протокол № 50 от заседание…

14.08.2018

Информация за участие в обучения, организирани от Сдружение „Алфа клуб” - Горна Оряховица

Сдружение „АЛФА КЛУБ” - Горна Оряховица, организира провеждането на 3 обучения. Първото обучение „Провеждане на професионално обучение по част от 2 СПК - курс 3…

09.08.2018

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот частна общинска собственост

Заповед №1483 / 07.08.2018 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от три стопански години, считано от стопанска 2018/2019 година на…

07.08.2018

Заповед за назначаване на комисия по сключването на споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2018/2019 г.

Заповед №РД-14-101 / 06.08.2018 г. на Областна дирекция „Земеделие” - Велико Търново за назначаване на комисия, която да ръководи сключването на споразумения между…

07.08.2018

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 07.08.2018 г.

07.08.2018

Обявление за провеждане на среща във връзка с предстоящото сключване на споразумения за ползване на обработваеми земи

Обявление на Общинска служба по земеделие - гр. Лясковец за провеждане на среща във връзка с предстоящото сключване на споразумения за ползване на обработваеми…

06.08.2018

Обява за инвестиционно предложение

Обява за инвестиционно предложение от Община Лясковец за аварийно-възстановителни и строителни и монтажни работи на обект "Водосток над дере с. Добри дял на ул…

06.08.2018

Обява за инвестиционно предложение

Обява за инвестиционно предложение от Община Лясковец за аварийно-възстановителни и строителни и монтажни работи на обект "Водосток над дере с. Добри дял на ул…

06.08.2018

Обява за инвестиционно предложение

Обява за инвестиционно предложение от Община Лясковец за аварийно-възстановителни и строителни и монтажни работи на обект "Водосток над дере в промишлена зона…

01.08.2018

Обява на вниманието на собственици и ползватели на земеделски земи

Общинска служба по земеделие - гр. Лясковец уведомява всички собственици и ползватели на земеделски земи, които са подали декларации по чл. 69 и заявления по чл. 70 от…

01.08.2018

Обява за инвестиционно предложение

Обява за инвестиционно предложение от "Теленор България" ЕАД и "БТК" ЕАД за преустройство на приемно-предавателна станция №VT5223 на "БТК" ЕАД и…

31.07.2018

Съобщение във връзка с констатирани огнища на заболяването Африканска чума по свинете в Европа

Във връзка с констатирани огнища на заболяването Африканска чума по свинете в Европа и с цел предотвратяване възникването и разпространението на болестта на…

31.07.2018

Съобщение във връзка с констатирани огнища на птичи грип на територията на Република България

Във връзка с констатирани огнища на птичи грип на територията на Република България, Община Лясковец информира жителите на територията на община Лясковец, какво…

30.07.2018

Съобщение за оспорване на Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество

Председателят на Общински съвет - Лясковец, на основание чл. 22 ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че е подаден протест от прокурор от Окръжна прокуратура - Велико Търново срещу…

30.07.2018

Уведомление за контролирано изпускане на водни количества през основни изпускатели на язовир "Йовковци"

Уведомление от "ВиК Йовковци" ООД за контролирано изпускане на водни количества през основни изпускатели на язовир "Йовковци" считано от 30.07.2018 г.

26.07.2018

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от „БРОТ МЕЛ“ ЕООД, гр. Горна Оряховица за ПУП-ПП на външна канализация на „Мелничен комплекс със силозно стопанство“ и…

25.07.2018

Обява за провеждане на конкурс за приемане на оркестранти чрез приемане на военна служба на лица, завършили граждански училища

На основание Заповед № ОХ-391 / 08.05.2018 г. на министъра на отбраната на Република България е обявен конкурс за приемане на оркестранти на военна служба в гвардейския…

24.07.2018

Заповед във връзка с достъпа до горските територии на лицата, които извършват събиране на трюфели

Заповед №120 / 24.07.2018 г. на Регионална дирекция по горите - Велико Търново за отмяна на Заповед №118 / 19.07.2018 г. във връзка с достъпа до горските територии на лицата…

24.07.2018

Обявление УТ-03-3963 / 23.07.2018 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със Заповед № 1373/23.07.2018 г. на Кмета на Община…

24.07.2018

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 24.07.2018 г.

19.07.2018

Заповед за ограничаване на достъпа до горските територии на лицата, които извършват събиране на трюфели

Заповед №118 / 19.07.2018 г. на Регионална дирекция по горите - Велико Търново за ограничаване на достъпа до горските територии на лицата, които извършват събиране на…

18.07.2018

Заповед за откриване процедура за избор на оператор на язовирна стена

Заповед №1253 / 18.07.2018 г. за откриване процедура за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовир…

17.07.2018

Съобщение за влязло в сила решение по административно дело

Председателят на Общински съвет - Лясковец, на основание чл. 22 ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че с влязло в сила на 05.07.2018 г. Решение № 303/15.06.2018 г. по административно дело…

17.07.2018

Съобщение за влязло в сила решение по административно дело

Председателят на Общински съвет - Лясковец, на основание чл. 22 ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че с влязло в сила на 29.06.2018 г. Решение № 304/11.06.2018 г. по административно дело…

17.07.2018

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 17.07.2018 г.

16.07.2018

Обявление УТ-01-3884 / 16.07.2018 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 1231 от 16.07.2018г. на Кмета на…

10.07.2018

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 10.07.2018 г.

03.07.2018

Съобщение на вниманието на собствениците на излезли от употреба моторни превозни средства

Във връзка със спазване изискванията на разпоредбите на чл. 18, ал. 1 от Наредбата за излезли от употреба моторни превозни средства (Наредбата за ИУМПС), приета с ПМС…

03.07.2018

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 03.07.2018 г.

28.06.2018

Съобщение за влязло в сила решение по административно дело

Председателят на Общински съвет - Лясковец, на основание чл. 22 ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че с влязло в сила на 18.06.2018 г. Решение № 209/25.05.2018 г. по административно дело…

26.06.2018

Информация за опасни метеорологични явления на 26 и 27.06.2018 г.

Информация от ГДПБЗН за опасни метеорологични явления на 26 и 27.06.2018 г.

22.06.2018

Информация за опасни метеорологични явления на 23.06.2018 г.

Информация от РДПБЗН В. Търново за опасни метеорологични явления на 23.06.2018 г.

22.06.2018

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

Заповед №1050 / 22.06.2018 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост, представляващ УПИ ХХIХ-506, 503, находящ се в…

22.06.2018

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

Заповед №1051 / 22.06.2018 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост, представляващ имот с кадастрален № 2532…

20.06.2018

Обява за провеждане на конкурс за приемане на оркестранти чрез приемане на военна служба на лица, завършили граждански училища

На основание Заповед № ОХ-391 / 08.05.2018 г. на министъра на отбраната на Република България е обявен конкурс за приемане на оркестранти на военна служба в гвардейския…

20.06.2018

В Община Лясковец започва набиране на проекти за финансиране от създадения Фонд за подкрепа на местни инициативи

Читалища, неправителствени организации и междублокови пространства могат да получат до 3000 лева за реализация на малки проекти на територията на Община…

19.06.2018

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 19.06.2018 г.

15.06.2018

Заповед на Областния управител на област В. Търново относно комплексен и инвестиционен проект на "АРМАКО" АД

Заповед № ОА04-3569 / 08.06.2018 г. на Областния управител на област В. Търново относно разрешаване изработването и одобряване на техническото задание за комплексен и…

13.06.2018

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 12.06.2018 г.

12.06.2018

Обявление УТ-01-3269 / 07.06.2018 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви уведомява:С Решение № 408 по Протокол № 48 от заседание…

12.06.2018

Обявление УТ-01-3268 / 07.06.2018 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви уведомява:С Решение № 407 по Протокол № 48 от заседание…

08.06.2018

Стартиране на процедура за набиране на предложения за местни инициативи - сесия 2018

Община Лясковец обявява стартиране на процедура за набиране на предложения за местни инициативи - сесия 2018. Предложенията следва да бъдат изготвени съгласно…

05.06.2018

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 05.06.2018 г.

04.06.2018

Информация относно възможностите за възлагане на дейности чрез еднодневни трудови договори или трудови договори за сезонна работа

Информация на Дирекция „Инспекция по труда”, гр. Велико Търново, насочена към потенциални работодатели - земеделски стопани и потенциални работещи - безработни…

31.05.2018

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот частна общинска собственост

Заповед №922 / 31.05.2018 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от три стопански години на имот частна общинска собственост…

29.05.2018

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 29.05.2018 г.

29.05.2018

Протокол от общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион Велико Търново

Протокол от общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион Велико Търново, проведено на 10.05.2018 г. от 14:00 часа.

23.05.2018

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански училища

Със заповед №ОХ-355 / 24.04.2018 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 253 вакантни длъжности за приемане на военна служба във военни…

23.05.2018

Заповед за откриване процедура за избор на оператор на язовирна стена

Заповед №837 / 22.05.2018 г. за откриване процедура за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовир…

23.05.2018

Съобщение във връзка с подаването на предложения за удостояване със звания „Почетен гражданин” и „Заслужил гражданин”

Във връзка с внасянето на предложения относно удостояване със званията "Почетен гражданин" и носител на "Годишна награда на Община Лясковец" - звания…

22.05.2018

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 22.05.2018 г.

21.05.2018

Покана за ученически фотоконкурс на тема „Обичам те, мой роден край”

Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) Ви кани да участвате във фотоконкурс на тема „Обичам те, мой роден…

15.05.2018

Обявление УТ-01-2546 / 03.05.2018 г.

Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 738 от 03.05.2018г. на Кмета на…

15.05.2018

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 15.05.2018 г.

10.05.2018

Съобщение на вниманието на собствениците на домашни кучета

Във връзка със спазване изискванията на разпоредбите на чл. 172, т. 1 и 2, чл. 173, т. 1, чл. 177, ал. 1, т. 3 и т. 4 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД) и…

08.05.2018

Съобщение за въвеждане на временна организация на движението в района на ж.п. прелез в с. Козаревец

Община Лясковец, Ви уведомява, че въвежда временна организация на движението (ВОД) при извършване на механизиран ремонт на железния път в района на ж.п. прелез на км…

08.05.2018

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 08.05.2018 г.

03.05.2018

Заповед за въвеждане на временна организация на движението

Заповед №740 / 03.05.2018 г. за въвеждане на временна организация на движението при провеждане на "Национален събор на овцевъдите в България" в периода 11.05.2018 г. -…

30.04.2018

Обява за инвестиционно предложение

Обява за инвестиционно предложение от "ГРИИН ФОРЕСТ 2016" ООД за изграждане на "Цех за преработка на дървен материал със склад и линия за производство на…

26.04.2018

Информация относно изясняване на обществения интерес към инвестиционно предложение

Информация относно изясняване на обществения интерес към инвестиционно предложение от "Био фрукто" ЕООД за изграждане на ново предприятие за преработка на…

25.04.2018

Обява за инвестиционно предложение

Обява за инвестиционно предложение от "Мобилтел" ЕАД за преустройство на базова станция VTR0041 (Merdanya) в базова станция VTR0041.А (Merdanya) с честотен обхват 900 MHz.

25.04.2018

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Стационарната комуникационна и информационна система

Със заповед №ОХ-211 / 22.03.2018 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени вакантни войнишки длъжности във формирования от Стационарната…

25.04.2018

Обявление УТ-01-2009 / 10.04.2018 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 626 / 10.04.2018г. на Кмета на Общината…

25.04.2018

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 24.04.2018 г.

19.04.2018

Обявление УТ-01-2194 / 18.04.2018 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 670 / 18.04.2018г. на Кмета на Общината…

18.04.2018

Обявление УТ-01-2012 / 10.04.2018 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 629 от 10.04.2018 г. на Кмета на…

18.04.2018

Обявление УТ-01-2011 / 10.04.2018 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 628 от 10.04.2018 г. на Кмета на…

18.04.2018

Обявление УТ-01-2010 / 10.04.2018 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 627 от 10.04.2018 г. на Кмета на…

18.04.2018

Заповед във връзка с ползването на имоти с НТП "полски път"

Заповед № 658 / 17.04.2018 г. за допълване на Заповед № 2045 / 20.11.2017 г. във връзка с ползването на имоти с начин на трайно ползване "полски път" в землището на с. Добри…

17.04.2018

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 17.04.2018 г.

17.04.2018

Съобщение за открита приемна за граждани с регионалния представител на Комисията за защита от дискриминация

На 20.04.2018 г. от 11:30 часа в сградата на Община Лясковец ще се проведе открита приемна за граждани с регионалния представител на Комисията за защита от дискриминация.

16.04.2018

Съобщение за оспорена разпоредба на Наредбата за реда и условията за упражняване правата на Община Лясковец върху общинската част от капитала на търговските дружества

Председателят на Общински съвет - Лясковец, на основание чл. 22 ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че е подаден протест от зам.окръжен прокурор в Окръжна прокуратура - Велико…

12.04.2018

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост

Заповед №631 / 11.04.2018 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на част от имот частна общинска собственост…

11.04.2018

Обява за инвестиционно предложение

Обява за инвестиционно предложение от "Национална компания "Железопътна инфраструктура" за проектиране и внедряване на Система за управление на влаковата…

11.04.2018

Обявление УТ-01-1954 / 05.04.2018 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви уведомява:С Решение № 381 по протокол № 46 от заседание…

11.04.2018

Обявление УТ-01-1953 / 05.04.2018 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви уведомява:С Решение № 382 по протокол № 46 от заседание…

11.04.2018

Обявление УТ-01-1844 / 02.04.2018 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 598 от 02.04.2018г. на Кмета на…

11.04.2018

Обявление УТ-01-1722 / 27.03.2018 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 555 / 27.03.2018г. на Кмета на Общината…

11.04.2018

Обявление УТ-01-1721 / 27.03.2018 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 554 / 27.03.2018г. на Кмета на Общината…

11.04.2018

Обявление УТ-01-1671 / 26.03.2018 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 547 от 26.03.2018г. на Кмета на…

11.04.2018

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 10.04.2018 г.

03.04.2018

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 03.04.2018 г.

02.04.2018

Подбор на партньори за кандидатстването и последващо изпълнение на проект „Осъществяване на мерки за приобщаване на уязвими групи на територията на Община Лясковец”

Във връзка с одобрена концепция на Община Лясковец за изпълнение на мерки за приобщаване на уязвими групи по интегрирана процедура, финансирана по Оперативна…

28.03.2018

Съобщение за влязло в сила решение по административно дело

Председателят на Общински съвет - Лясковец, на основание чл. 22 ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че с влязло в законна сила на 16.03.2018 г. Решение № 66/23.03.2018 г. по административно…

28.03.2018

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 27.03.2018 г.

26.03.2018

Обявление УТ-01-1640 / 23.03.2018 г.

Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията Ви уведомява следното:Изготвен е Подробен устройствен план -…

26.03.2018

Обявление УТ-01-1639 / 23.03.2018 г.

Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията Ви уведомява следното:Изготвен е Подробен устройствен план -…

23.03.2018

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на лица завършили граждански училища

Със заповед № ОХ-206 / 09.03.2018. на министъра на отбраната на Република България са обявени 62 вакантни длъжности за приемане на военна служба във военни формирования…

21.03.2018

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 20.03.2018 г.

19.03.2018

Съобщение за оспорена разпоредба на Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество

Председателят на Общински съвет - Лясковец, на основание чл. 22 ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че е подаден протест от прокурор от Районна прокуратура - Горна Оряховица срещу…

16.03.2018

Съобщение относно заплащане на такса за притежаване на куче от собствениците на кучета - домашни любимци

Община Лясковец приканва всички собственици на кучета - домашни любимци, да подадат декларация и да заплатят годишната такса за притежаване на куче до 31 март 2018 г.

14.03.2018

Обявление УТ-01-1455 / 13.03.2018 г.

Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 449 от 27.02.2018г. на Кмета на…

13.03.2018

Заповед за утвърждаване на формулите за разпределение на средствата, получени по стандарти за 2018 г. между училищата и детските градини, второстепенни разпоредители с бюджет към Община Лясковец

Заповед №450 / 27.02.2018 г. за утвърждаване на формулите за разпределение на средствата, получени по стандарти за 2018 г. между училищата и детските градини…

13.03.2018

Обява за инвестиционно предложение

Обява за инвестиционно предложение от АГРОПРОЕКТ ЕООД, гр. Велико Търново за обособяване на площадка за съхраняване на отработени масла до последващото им…

13.03.2018

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 13.03.2018 г.

13.03.2018

Покана за провеждане на обществено обсъждане

На основание чл. 140 ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 44 ал. 4 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за…

07.03.2018

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 06.03.2018 г.

07.03.2018

Обява за провеждане на конкурс за матроски длъжности във военни формирования от състава на ВМС за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища

Със заповед №ОХ-55 / 18.01.2018 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени матроски длъжности във формирования от Военноморските сили за приемане на…

07.03.2018

Обява за провеждане на конкурс за попълване на офицерска длъжност чрез приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище

Със заповед №ОХ-134 / 13.02.2018 г. на министъра на отбраната на Република България е обявена вакантна офицерска длъжност във военно формирование 46430-София за приемане…

06.03.2018

Обявление УТ-01-1238 / 02.03.2018 г.

Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията Ви уведомява следното:Изготвен е Подробен устройствен план -…

06.03.2018

Обявление УТ-01-740 / 08.02.2018 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 362 / 08.02.2018г. на Кмета на Общината…

06.03.2018

Обявление УТ-01-739 / 08.02.2018 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 361 / 08.02.2018г. на Кмета на Общината…

02.03.2018

Съобщение на РСПБЗН във връзка с опасността от падане на ледени блокове и висулки

Уважаеми съграждани,Снегът и ниските температури станаха причина на много места по покривите на сградите да се образуват опасни ледени висулки. Обикновено те са…

01.03.2018

Съобщение относно организацията на движението и условията за бързо и сигурно придвижване по пътната и уличната мрежа

Община Лясковец, напомня на гражданите за следното:За осигуряване на нормална проходимост по улиците и тротоарите на град Лясковец през зимния период на 2017-2018…

28.02.2018

Обява относно изясняване на обществения интерес към инвестиционно предложение

Обява от "СИД" АД относно изясняване на обществения интерес към инвестиционно предложение "ПУП - ПР и ПЗ за обединяването на ПИ 143.2, ПИ 143.3 и ПИ 143.4 - разширение…

27.02.2018

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 27.02.2018 г.

21.02.2018

Анкетно проучване на Агенцията по заетостта към работодателите на територията на община Лясковец

Уважаеми госпожи / Уважаеми господа,В качеството Ви на работодател, се обръщаме към Вас, с молба да отделите няколко минути и попълните анкетен формуляр. Нужна е…

20.02.2018

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 20.02.2018 г.

15.02.2018

Проект на Правила за ползване на мери, пасища и ливади от общинския поземлен фонд на община Лясковец

Проект и мотиви към него на Правила за ползване на мери, пасища и ливади от общинския поземлен фонд на община Лясковец.

13.02.2018

Заповеди за определяне на участниците спечелили търговете с тайно наддаване за обекти №1 отдел 241 - т и №2 отдел 271 - н

Заповеди №388 / 13.02.2018 г. и №389 / 13.02.2018 г. за определяне на участниците спечелили търговете с тайно наддаване за обекти №1 отдел 241 - т и №2 отдел 271 - н.

13.02.2018

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 13.02.2018 г.

12.02.2018

Статут на Областен конкурс за рисунка „Фолклорните традиции в моя роден край”

Място на провеждане:гр. ЛясковецМузей на гурбетчийското градинарство Организатори:Областна администрация - Велико Търново,Община Лясковец Тема…

08.02.2018

Обявление УТ-01-699 / 07.02.2018 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 357/ 07.02.2018г. на Кмета на Общината…

08.02.2018

Обявление УТ-01-698 / 07.02.2018 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 356 / 07.02.2018г. на Кмета на Общината…

06.02.2018

Обява за инвестиционно намерение

Обява за инвестиционно намерение от "АРМАКО" АД за пътна връзка към "Предприятие за производство на машиностроителни детайли, възли и елементи от стомана с…

06.02.2018

Съобщение за влязло в сила решение по административно дело

Председателят на Общински съвет - Лясковец, на основание чл. 22 ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че с влязло в сила на 25.01.2018 г. Решение № 544/08.01.2018 г. по административно дело…

02.02.2018

Съвети на пожарната за зимния сезон

Статистиката, от започване на отоплителния сезон до момента сочи, че най-често пожарите се предизвикват от печки на твърдо гориво. Прехвръкнала искра или пък…

30.01.2018

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 30.01.2018 г.

25.01.2018

Обявление УТ-01-374 / 22.01.2018 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 266 от 22.01.2018г. на Кмета на…

24.01.2018

Обява за курсове по Начална военна подготовка

Министерството на отбраната организира курсове по „Начална военна подготовка“ за български граждани без военна подготовка, които ще се проведат в: НВУ…

23.01.2018

Тръжна документация за участие в търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по категории и сортименти за обект №1 (отдел 241 - т) и обект №2 (отдел 271 – н) на територията на Община Лясковец

1. Копие от Заповед № 268/22.01.2018 г. на Кмета на Община Лясковец за провеждане на търг с тайно наддаване;2. Тръжна документация за участие в търг с тайно наддаване по…

23.01.2018

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост

Заповед №275 / 23.01.2018 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от десет години на част от имот публична общинска собственост…

23.01.2018

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

Заповед №274 / 23.01.2018 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост с кадастрален №867, за който е отреден УПИ…

23.01.2018

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

Заповед №273 / 23.01.2018 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост с кадастрален №866, за който е отреден УПИ…

23.01.2018

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

Заповед №272 / 23.01.2018 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост с кадастрален №865, за който е отреден УПИ…

23.01.2018

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

Заповед №271 / 23.01.2018 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост с кадастрален №864, за който е отреден УПИ…

23.01.2018

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

Заповед №270 / 23.01.2018 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост с кадастрален №863, за който е отреден УПИ…

23.01.2018

Съобщение за открита приемна за граждани с регионалния представител на Комисията за защита от дискриминация

На 30.01.2018 г. от 10:00 часа в сградата на Община Лясковец ще се проведе открита приемна за граждани с регионалния представител на Комисията за защита от…

23.01.2018

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 23.01.2018 г.

23.01.2018

Протокол от общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион Велико Търново

Протокол от общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион Велико Търново, проведено на 15.01.2018 г. от 15:00 часа.

19.01.2018

Заповед във връзка с ползването на имоти с НТП "полски път"

Заповед № 264 / 18.01.2018 г. за допълване на Заповед № 2045 / 20.11.2017 г. във връзка с ползването на имоти с начин на трайно ползване "полски път" в землището на с. Добри…

16.01.2018

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 16.01.2018 г.

09.01.2018

Обявление ИЖС-110 / 08.01.2018 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 89 от 08.01.2018г. на Кмета на…

02.01.2018

Обява за инвестиционно намерение

Обява за инвестиционно намерение от "Авто перфект" ЕООД за изграждане на складова сграда с администрация в ПИ 120040, землище на гр. Лясковец.

02.01.2018

Покана за провеждане на обществено обсъждане на проект за Бюджет 2018

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси  КАНИМ Жителите на Община…