Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Стартиране на процедура за набиране на предложения за местни инициативи - сесия 2018 08.06.2018 Община Лясковец обявява стартиране на процедура за набиране на предложения за местни инициативи - сесия 2018. Предложенията следва да бъдат изготвени съгласно изискванията на Правила за организацията, дейността и управлението на Фонд за подкрепа на местни инициативи – Лясковец и насоки и критерии за сесия 2018 г. Обща стойност на финансовата подкрепа за една инициатива: 3 000 лева Общ бюджет на Фонд за подкрепа на местни инициативи в община Лясковец за 2018 г. – 16 000 лева Краен срок за подаване на предложенията: до 17:00 часа на 06.07.2018 г. Подробна информация за кандидатите е включена в приложените Насоки и критерии за местни инициативи и Формуляр за финансова подкрепа. Проектни предложения за финансова подкрепа на местна инициатива (в pdf и/или word формат) се изпращат по електронна поща на адреси: proekti@lyaskovets.net, както и на хартиен носител в сградата на Община Лясковец, стая 10. Предложения ще се приемат до 17.00 часа на 06.07.2018 г. за проектни предложения, внесени на ръка. За проектни предложения, изпратени по поща, важи датата на пощенското клеймо. Формулярите за кандидатстване, придружаващите документи, както и подробна информация, може да получите от интернет страницата на Община Лясковец или на интернет страницата на СНЦ „Местна инициативна група Лясковец – Стражица” - www.mig-zaedno.eu. Въпроси, свързани с процедурата и реда за кандидатстване може да задавате на: г-жа Мария Петкова, Експерт на СНЦ „Местна инициативна група Лясковец – Стражица”, тел. 0894 621 167, е-mail: maria2020@abv.bg и Йордан Николов, Главен специалист „Евроинтеграция“ в община Лясковец, e-mail: proekti@lyaskovets.net. Фондът е създаден в рамките на Проект „Активни общности: изграждане на капацитет за промяна“ на Платформа АГОРА в партньорство с община Лясковец. Финансирането на фонда за 2018 г. е осигурено от Платформа АГОРА и Община Лясковец.

Документи за кандидатстване