Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

С лице към хората Административно обслужване Център за административно обслужване

Център за административно обслужване - интериор Център за административно обслужване - екстериор
Адрес: 5140 гр. Лясковец пл. "Възраждане" 1 Телефон: 0619 24250 E-mail: Работно време: понеделник - петък: 08:00 - 18:00 Касата на Центъра за административно обслужване приема плащания с банкови карти.

Плащане на такси и услуги по банков път Банка: Банка ДСК ЕАД - филиал гр. Лясковец Сметка: IBAN: BG54STSA93008400190000 BIC: STSABGSF Кодове за плащане: 448001 - Технически услуги 448007 - Административни услуги 448008 - Такси за ползване на пазари, тържища и др. 448011 - Такси за гробни места 448013 - Такси за притежаване на куче 444100 - Наеми на имущество 444200 - Наеми на земя 445500 - Продажба на дълготрайни материални активи 445600 - Продажба на земя 445900 - Продажба на нематериални активи 445100 - Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от страната 445200 - Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от чужбина 446500 - Глоби, санкции и неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети 447000 - Други неданъчни приходи Документи

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ
Административно обслужване на физически и юридически лица
Ред и организация на документооборота
Харта на клиента

Услуги

Забележка: При предоставяне на услуги не се изискват необходими документи, които се издават от Общинска администрация - Лясковец.

Допълнителни бланки

Пълномощно за един упълномощител
Пълномощно за трима упълномощители
Декларация за идентичност на лице с различни имена
Декларация за идентичност на починало лице с различни имена
Декларация за сключване на граждански брак
Декларация по § 127, ал.1 от ПЗР на ЗУТ
Декларация по § 6 от ПЗР на Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите...
Декларация за година на извършено строителство в ПИ
Декларация за доброволно съгласие на граница между УПИ
Декларация за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване
Декларация за вида и броя на съдовете за битови отпадъци
Декларация по чл. 15, ал. 1 от Правилата за провеждане на пазар в с. Джулюница