Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Материали за редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 27 януари 2022 г.


Дневен ред Материали
1. План за дейността на Общински съвет - Лясковец през първото полугодие на 2022 г.
2. Отчет за дейността на Общински съвет – Лясковец и неговите комисии за периода от 01.07.2021 г. до 31.12.2021 г.
3. Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Лясковец, мандат 2019 – 2023 г.
4. Приемане на „Регионална програма за управление на отпадъците - регион Велико Търново“ 2021-2028 г.
5. Приемане на решение за одобряване на средства за извършване на неотложен ремонт на ВиК инсталацията в сградата на общинска администрация Лясковец.
6. Одобряване на изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец за четвъртото тримесечие на 2021 г.
7. Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС) през 2022 г.
8. Питания