Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Материали за редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 27 юни 2024 г.


Дневен ред Материали
1. Промяна в План – сметката на необходимите средства за обезпечаване на проявите, включени в културния календар и Календарна план – сметка за спортните и младежки дейности в Община Лясковец за периода 01.01.2024 г. до 31.12.2024 г.
2. Включване на имот - частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС), през 2024 година и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажбата му.
3. Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Лясковец през 2024 година и Учредяване право на строеж за изграждане на гаражна клетка №4 в Урегулиран поземлен имот (УПИ) I - за гаражи и обслужване, в кв. 2а по Подробен устройствен план (ПУП) на гр. Лясковец.
4. Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Лясковец през 2024 година и Учредяване право на строеж за изграждане на гаражна клетка №6 в Урегулиран поземлен имот (УПИ) I - за гаражи и обслужване, в кв. 2а по Подробен устройствен план (ПУП) на гр. Лясковец.
5. Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Лясковец през 2024 година и Учредяване право на строеж за изграждане на гаражна клетка №7 в Урегулиран поземлен имот (УПИ) I - за гаражи и обслужване, в кв. 2а по Подробен устройствен план (ПУП) на гр. Лясковец.
6. Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане е имоти - общинска собственост в Община Лясковец през 2024 година и Учредяване право на строеж за изграждане на гаражна клетка №19 от гаражна група А в Урегулиран поземлен имот (УПИ) I - за жилищно строителство, в кв. 107 по Подробен устройствен план (ПУП) на гр. Лясковец.
7. Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане е имоти — общинска собственост в Община Лясковец през 2024 година и Учредяване право на строеж за изграждане на гаражна клетка №23 в Урегулиран поземлен имот (УПИ) I - за гаражи и обслужване, в кв. 2а по Подробен устройствен план (ПУП) на гр. Лясковец.
8. Отдаване под наем на имот (земеделска земя) - частна общинска собственост, представляваща поземлен имот с идентификатор 23217.198.7 по КККР на е. Драгижево, общ. Лясковец.
9. Отдаване под наем на имот (земеделска земя) - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 23217.231.2, находящ се в землището на с. Драгижево, общ. Лясковец.
10. Отдаване под наем на имот (земеделска земя) - частна общинска собственост, представляваща поземлен имот с идентификатор 23217.224.14, находящ се в землището на с. Драгижево, общ. Лясковец.
11. Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд - Горна Оряховица.
12. Вземане на решения от Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново на редовно общо събрание.
13. Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново.