Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Материали за редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 29 февруари 2024 г.


Дневен ред Материали
1. Програма за управление на Община Лясковец за периода 2023 - 2027 година.
2. Приемане на Общински план за младежта на Община Лясковец за 2024 г.
3. Разглеждане и приемане на годишен доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол в „Медицински център I - Лясковец“ ЕООД гр. Лясковец.
4. Кандидатстване на Община Лясковец с проект: „Реконструкция и модернизация на системите за външно изкуствено улично осветление в община Лясковец, област Велико Търново, включваща гр. Лясковец, с. Джулюница, с. Добри дял, с. Драгижево, с. Козаревец и с. Мерданя”, по процедура „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост /ПОКАНА 2/, в рамките на Национален план за възстановяване и устойчивост, Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“, Инвестиция C4.I3 „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“ към Министерство на енергетиката.
5. Даване на съгласие за учредяване безвъзмездно право на прокарване и на сервитутни права и учредяване безвъзмездно право на прокарване през имоти, общинска собственост за обект: „Изграждане на подземна физическа инфраструктура, предназначена за разполагане на електронна съобщителна мрежа на „Виваком България“ ЕАД от съществуваща кабелна шахта III-03 на кръстовище на ул. „Христо Ботев“ и ул. „Васил Левски“ до ул. „Васил Левски“ № 2, гр. Лясковец, общ. Лясковец“ находящ се във второстепенна улица с о.т. 399 – 402 ул. „Васил Левски“, гр. Лясковец, общ. Лясковец.
6. Сключване на Споразумение за сътрудничество между Община Лясковец и Иван Божков Иванов за реализацията на обект: „Изграждане на уличен водопровод за водоснабдяване на УПИ XIV-1663, кв. 39 по ПУП на гр. Лясковец, общ. Лясковец“, находящ се в общински местен път в частта от о.т. 187 до урегулиран поземлен имот (УПИ) XIV-1663, кв. 39 по Подробен устройствен план (ПУП) на гр. Лясковец, общ Лясковец.
7. Сключване на Споразумение за сътрудничество между Община Лясковец и Иван Иванов Коеджиков за реализацията на обект: „Изграждане на уличен водопровод за водоснабдяване на ПИ 23217.25.32 по КККР на с. Драгижево, общ. Лясковец“, находящ се поземлен имот (ПИ) 23217.25.327 (селскостопански, горски ведомствен път) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Драгижево, общ Лясковец.
8. Утвърждаване на списък на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Лясковец за общо и индивидуално ползване за стопанската 2024/2025 г.
9. Провеждане на редовно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД – гр. Велико Търново.