Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Обяви от 2024 година

19.07.2024

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ

Във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, отразяващ задължението за публикуване на изготвения проект на нормативен акт с цел информиране на…

19.07.2024

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за учредяване право на строеж

Заповед №1667 / 16.07.2024 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за учредяване право на строеж върху 21 кв.м. от УПИ І - за гаражи и обслужване, в кв. 2а, по…

19.07.2024

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за учредяване право на строеж

Заповед №1666 / 16.07.2024 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за учредяване право на строеж върху 21 кв.м. от УПИ І - за жилищно строителство, в кв. 107, по…

19.07.2024

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за учредяване право на строеж

Заповед №1665 / 16.07.2024 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за учредяване право на строеж върху 21 кв.м. от УПИ І - за гаражи и обслужване, в кв. 2а, по…

19.07.2024

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за учредяване право на строеж

Заповед №1664 / 16.07.2024 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за учредяване право на строеж върху 21 кв.м. от УПИ І - за гаражи и обслужване, в кв. 2а, по…

19.07.2024

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за учредяване право на строеж

Заповед №1663 / 16.07.2024 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване съгласно Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско…

19.07.2024

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост

Заповед №1662 / 16.07.2024 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, съгласно Наредбата за реда и управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество…

17.07.2024

Система за определяне на резултатите при провеждане на конкурса за заемане на длъжността „Финансов контрольор“

1. На основание чл. 34, ал. 1 от НПКПМДСл., конкурсната комисия е определила начина за провеждане на конкурс, съгл. чл. 33, т. 1 от НПКПМДСл. - решаване на тест. Подготвила е…

16.07.2024

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 16.07.2024 г.

15.07.2024

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности в Съвместното командване на специалните операции

1. Офис за военен отчет в община Горна Оряховица Ви информира, че със заповед №3РД-585 / 19.06.2024 г. на командира на Съвместното командване на специалните операции е…

15.07.2024

Обява за провеждане на конкурс за заемане на вакантни длъжности за войници в Националната гвардейска част

Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед № РД-269/24.06.2024 г. на командира на Националната гвардейска част са обявени 153 (сто петдесет и три)…

12.07.2024

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Финансов контрольор“

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Финансов контрольор“ на основание заповед на кмета на Община Лясковец №З-1607 / 05.07.2024 г. и въз…

11.07.2024

Обявление №М-2084 #1 / 20.06.2024 г., обнародвано в „Държавен вестник“ брой 57 издаден на 05.07.2024 г.

Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията Ви уведомява следното:Изготвен е Подробен устройствен план -…

11.07.2024

Заповед за забраняване на поставянето на афиши, съобщения, реклами, некролози и други върху сгради, стени, огради, електрически стълбове, дървета и други, с изключение на определените за целта места

Заповед №З-1596 / 04.07.2024 г. за забраняване на поставянето на афиши, съобщения, реклами, некролози и други върху сгради, стени, огради, електрически стълбове, дървета и…

11.07.2024

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 11.07.2024 г.

09.07.2024

Съобщение за откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд - Горна Оряховица

В изпълнение на Решение №105 / 27.06.2024 г., Общински съвет Лясковец открива процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд - Горна Оряховица за нов…

08.07.2024

Заповед за въвеждане на постоянна организация на движението за ограничаване престоят и паркирането в пътен участък от уличната мрежа на гр. Лясковец

Заповед №1608 / 08.07.2024 г. за въвеждане на постоянна организация на движението за ограничаване престоят и паркирането в пътен участък от уличната мрежа на гр…

05.07.2024

Обявление за провеждане на конкурс за заемане на длъжността „Ръководител на звено за вътрешен одит”

Община Лясковец, на основание чл.14 ал.1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед №З-1606 / 05.07.2024 г. на…
Съобщение за извършване на дезинсекция срещу комари…

05.07.2024

Съобщение за извършване на дезинсекция срещу комари на 8 юли в селата Джулюница, Козаревец и Добри дял

Община Лясковец съобщава, че ще бъде извършена дезинсекция срещу комари в селата Джулюница, Козаревец и Добри дял. Опушването срещу комари ще се извърши на 8 юли…

03.07.2024

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 03.07.2024 г.
Съобщение на ЕРП Север АД за планови прекъсвания на…

03.07.2024

Съобщение на ЕРП Север АД за планови прекъсвания на електрозахранването на територията на община Лясковец

Уважаеми дами и господа,На 04.07. 2024г. от 09:00 ч. до 09:20 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни…

28.06.2024

Обявление №М-1897 #1 / 27.06.2024 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 1528/27.06.2024 г. на Кмета на Общината…
Съобщение за извършване на дезинсекция срещу комари в…

28.06.2024

Съобщение за извършване на дезинсекция срещу комари в селата Драгижево и Мерданя

Община Лясковец съобщава, че ще извърши дезинсекция срещу комари в селата Драгижево и Мерданя. Опушването срещу комари ще се извърши на 28 юни (петък) 2024 г., във…
Съобщение на ЕРП Север АД за планови прекъсвания на…

28.06.2024

Съобщение на ЕРП Север АД за планови прекъсвания на електрозахранването на територията на община Лясковец

Уважаеми дами и господа,На 01.07.2024 от 09:00 ч. до 10:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде…

27.06.2024

Заповед за провеждане на публично оповестен присъствен конкурс за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост

Заповед №1500 / 24.06.2024 г. за провеждане на публично оповестен присъствен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от имот публична общинска…

27.06.2024

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост

Заповед №1499 / 24.06.2024 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, съгласно Наредбата за реда и управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество…

27.06.2024

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост

Заповед №1498 / 24.06.2024 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, съгласно Наредбата за реда и управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество…

25.06.2024

Обява за вакантна длъжност в НВУ „Васил Левски“

Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №ОХ-589 / 19.06.2024 г. на министъра на отбраната е обявена 1 (една) вакантна сержантска длъжност в НВУ…
Съобщение за извършване на дезинсекция срещу комари в…

24.06.2024

Съобщение за извършване на дезинсекция срещу комари в град Лясковец

Община Лясковец съобщава, че ще извърши дезинсекция срещу комари в гр. Лясковец. Опушването срещу комари ще се извърши на 27 юни (четвъртък) 2024 г., във вечерните…

21.06.2024

Обявление за провеждане на конкурс за заемане на длъжността „Финансов контрольор” в Община Лясковец

Община Лясковец, на основание чл.14 ал.1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № З-1485/21.06.2024 г. на…

20.06.2024

Обявление за отдаване под наем на маломерни имоти от Общинския поземлен фонд без търг или конкурс за стопанската 2024/2025 година

На основание Решение №85 / 30.05.2024 г. на Общински съвет Лясковец, чл. 24а, ал. 7 от Закона за собствеността и ползването на земеделската земя и чл.98, ал. 2 от Наредбата за…

17.06.2024

Изплащане възнагражденията на членовете на секционните избирателни комисии, участвали в провелите се Избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 09.06.2024 г.

Община Лясковец уведомява заинтересованите лица, че от 17.06.2024 г. до 21.06.2024 г. включително ще бъдат изплащани възнагражденията в брой на членовете на секционните…

17.06.2024

Обявление №М-116 #7 / 03.06.2024 г., обнародвано в „Държавен вестник“ брой 49 издаден на 11.06.2024 г.

Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията Ви уведомява следното:С Решение №88, взето с протокол №14…

17.06.2024

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите

Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №3РД-464 / 06.06.2024 г. на командира на Съвместното командване на силите (СКС) е разкрита процедура за…

17.06.2024

Обява за вакантни длъжности в Командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана

Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №ОХ-549 / 07.06.2024 г. на министъра на отбраната са обявени 2 (две) вакантни длъжности за сержанти във…
Съобщение на ЕРП Север АД за планови прекъсвания на…

13.06.2024

Съобщение на ЕРП Север АД за планови прекъсвания на електрозахранването на територията на община Лясковец

Уважаеми дами и господа,На 14.06.2024 от 12:30 ч. до 12:50 ч. и от 16:30 ч. до 16:50 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия…

11.06.2024

Обява за свободно работно място за длъжността: „Социален асистент“ по проект: №BG05SFPR002-2.001-0150-С02 „Грижа в дома в община Лясковец”

Във връзка с реализацията на проект №BG05SFPR002-2.001-0150-С02 „Грижа в дома в община Лясковец”, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021 - 2027 година…

10.06.2024

Обява за свободно работно място за длъжността: „Социален асистент“ по проект: №BG05SFPR002-2.001-0150-С02 „Грижа в дома в община Лясковец”

Във връзка с реализацията на проект № BG05SFPR002-2.001-0150-С02 „Грижа в дома в община Лясковец”, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021 - 2027 година…

10.06.2024

Обява за свободно работно място за длъжността: „Психолог“ по проект: №BG05SFPR002-2.001-0150-С02 „Грижа в дома в община Лясковец”

Във връзка с реализацията на проект № BG05SFPR002-2.001-0150-С02 „Грижа в дома в община Лясковец”, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021 - 2027 година…

03.06.2024

Обява за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности

Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед № РД-01-163/17.05.2024 г. на командира на Военноморските сили е разкрита процедура за обявяване на 106…

31.05.2024

График за получаване на изборните материали в предизборния ден на 8 юни 2024 година на СИК от РИК-Велико Търново и Общинска администрация при Община Лясковец за провеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

График за получаване на изборните материали в предизборния ден на 8 юни 2024 година на СИК от РИК-Велико Търново и Общинска администрация при Община Лясковец за…

31.05.2024

Информационен бюлетин на Държавната агенция по безопасност на движението по пътищата, посветен на Първи юни - денят на детето

Община Лясковец представя на Вашето внимание издание на информационния бюлетин на Държавната агенция по безопасност на движението по пътищата, посветено на Първи…

30.05.2024

Уведомление за откриване на производство по издаване на общ административен акт: Заповед за въвеждане на постоянна организация на движението за ограничаване престоят и паркирането в пътен участък от уличната мрежа на гр. Лясковец от обръщалото на ул. „Васил Левски“, покрай бензиностанция „Лукойл“, до излизането на път II-53 (Поликраище - Елена) - Околовръстен път

На основание чл. 66, ал. 1 във връзка с чл. 69, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Община Лясковец уведомява всички заинтересовани лица, че…

29.05.2024

Заповед за въвеждане на временна организация на движението при провеждане на Детски празник на 31.05.2024 г.

Заповед №1304 / 29.05.2024 г. за въвеждане на временна организация на движението и затваряне за движение на моторни превозни средства на пл. Възраждане и прилежащите…

29.05.2024

Обява за провеждане на конкурс за заемане на вакантни длъжности за сержанти в Националната гвардейска част

Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №ОХ-436 / 08.05.2024 г. на министъра на отбраната е разкрита процедура за допускане до участие и…

29.05.2024

Обява за провеждане на конкурс за заемане на офицерска длъжност във военно формирование 56030 - София

Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №ОХ-427 / 02.05.2024 г. на министъра на отбраната е обявена 1 (една) вакантна длъжност за офицер във…

28.05.2024

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г.

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г., по избирателни секции в община Лясковец.

28.05.2024

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г., по избирателни секции в…

27.05.2024

Съобщение във връзка с определяне на нов начин на изчисление на такса битови отпадъци

Във връзка с изпълнение на Наредбата за реда за изготвяне и образеца на план-сметката за относимите разходи за извършване на дейностите по предоставяне на…

27.05.2024

Обучение на членовете на секционно избирателните комисии от представители на Районна избирателна комисия - Велико Търново във връзка с провеждането на избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

Във връзка с провеждането на избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г., уведомяваме всички членове…

23.05.2024

Обявление №М-1085 #2 / 23.05.2024 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:С Решение № 85 от Протокол № 13 от заседание…

23.05.2024

Провеждане на разяснителна кампания сред населението и демонстрация със Специализиранo устройствo за машинно гласуване

Във връзка с предстоящото провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г., уведомяваме…

22.05.2024

Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Лясковец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от Административно процесуалния кодекс, заинтересованите лица могат в 30 дневен срок от…

21.05.2024

Класиране на кандидатите от конкурса за длъжността: Секретар на Община Лясковец

На основание чл. 44, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС), във връзка с проведения конкурс за…

21.05.2024

Заповед за въвеждане на временна организация на движението при провеждане на "Национален събор на овцевъдите в България"

Заповед №1226 / 21.05.2024 г. за въвеждане на временна организация на движението при провеждане на "Национален събор на овцевъдите в България" в района на Манастир…

20.05.2024

Звената „Български документи за самоличност“ при СДВР и ОДМВР ще съдействат на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в деня на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 09 юни 2024 г.

В седмицата преди 09 юни 2024 г., когато ще се проведат изборите за членове на Европейския парламент от Република България и избори за народни представители за Народно…

17.05.2024

Прекъсване на водоподаването в гр. Лясковец

"Водоснабдяване и канализация - Йовковци" ООД уведомява, че на 17.05.2024 г. ще бъде прекъснато водоподаването в гр. Лясковец поради авария.

16.05.2024

Протокол за окончателните резултати от проведения конкурс за длъжността: Началник на отдел „Бюджет и финанси“ в дирекция „Бюджет, финанси, административно-правно обслужване и гражданска регистрация“

Протокол за окончателните резултати от проведения конкурс за длъжността: Началник на отдел „Бюджет и финанси“ в дирекция „Бюджет, финанси…

14.05.2024

Заповед за определяне на избирателна секция за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването

Заповед №З-1194 / 14.05.2024 г. за определяне на СИК 04 20 00 009, с адрес: гр. Лясковец, ул. „Манастирска“ №2, Корпус II на СУ „Максим Райкович“ за гласуване на избиратели с…

14.05.2024

Система за определяне на резултатите при провеждане на конкурса за заемане на длъжността: секретар на Община Лясковец

1. На основание чл. 34, ал. 1 от НПКПМДС, конкурсната комисия е определила начина за провеждане на конкурс, съгл. чл. 33, ал. 1, т. 3 от НПКПМДС - защита на концепция за…

14.05.2024

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 14.05.2024 г.

13.05.2024

Система за определяне на резултатите при провеждане на конкурса за заемане на длъжността: началник на отдел „Бюджет и финанси“ в дирекция „Бюджет, финанси, административно-правно обслужване и гражданска регистрация“

1. На основание чл. 34, ал. 1 от НПКПМДСл., конкурсната комисия е определила начина за провеждане на конкурс, съгл. чл. 33, т. 1 от НПКПМДСл. – решаване на тест. Подготвила е…

10.05.2024

Разяснителни материали във връзка с изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

Централната избирателна комисия разпространява дигитални, видео и аудио материали с цел разясняване правата и задълженията на гражданите, във връзка с…

10.05.2024

Съобщение във връзка с подаването на предложения за удостояване със звания „Почетен гражданин” и „Заслужил гражданин” на Община Лясковец

Във връзка с внасянето на предложения относно удостояване със званията Почетен гражданин и носител на Годишната награда на Община Лясковец - звания, които по…

09.05.2024

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост

Заповед №1115 / 08.05.2024 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, съгласно Наредбата за реда и управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество…

09.05.2024

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост

Заповед №1114 / 08.05.2024 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, съгласно Наредбата за реда и управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество…

09.05.2024

Протокол по чл.37и, ал.6 и ал.7 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, за разпределение на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на Община Лясковец

Протокол по чл.37и, ал.6 и ал.7 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, за разпределение на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на…

07.05.2024

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: Секретар на Община Лясковец

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Секретар на Община Лясковец на основание заповед на кмета на Община Лясковец №З-1000 / 18.04.2024 г. и въз…

02.05.2024

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: Началник на отдел „Бюджет и финанси“ в дирекция „Бюджет, финанси, административно-правно обслужване и гражданска регистрация“

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Началник на отдел „Бюджет и финанси“ в дирекция „Бюджет, финанси, административно-правно…

02.05.2024

Заповед за откриване на предизборната кампания във връзка с произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

Заповед №З-1097 / 30.04.2024 г. за откриване на предизборната кампания във връзка с произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България и…

02.05.2024

Заповед относно поставяне на агитационни материали от партии, коалиции и инициативни комитети във връзка с произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

Заповед №З-1096 / 30.04.2024 г. относно поставяне на агитационни материали от партии, коалиции и инициативни комитети във връзка с произвеждане на избори за членове на…

02.05.2024

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение за „Регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново“

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение за „Регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за обособената…

25.04.2024

Покана до политическите партии и коалиции за провеждане на консултации за сформиране състава на секционните избирателни комисии, във връзка с произвеждане на избори на 9 юни 2024 г. за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители, на територията на Община Лясковец

До ръководствата на:Коалиция „ГЕРБ - СДС“Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“Коалиция…

25.04.2024

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности в Национален военен университет „Васил Левски“

1. Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №РД-02-450 / 19.04.2024 г. на началника на Националния военен университет (НВУ) „Васил Левски“ са…

24.04.2024

Избирателни списъци за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.

Избирателни списъци за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г., по секции в община Лясковец.

24.04.2024

Избирателни списъци за произвеждане на избори за народни представители на 9 юни 2024 г.

Избирателни списъци за произвеждане на избори за народни представители на 9 юни 2024 г., по секции в община Лясковец.

19.04.2024

Заповед за обявяване на избирателните списъци във връзка с произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

Заповед №З-989 / 18.04.2024 г. за обявяване на избирателните списъци във връзка с произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България и за…

19.04.2024

Заповед за допълване на заповед за образуване на избирателни секции на територията на Община Лясковец за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

Заповед №З-1010 / 19.04.2024 г. за допълване на Заповед №З-966 / 16.04.2024 г. за образуване на избирателни секции на територията на Община Лясковец за произвеждане на избори…

18.04.2024

Обявление за провеждане на конкурс за заемане на длъжността Секретар на Община Лясковец

Община Лясковец на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора…

17.04.2024

Заповед за образуване на избирателни секции за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

Заповед №З-966 / 16.04.2024 г. за образуване на избирателни секции на територията на Община Лясковец за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от…

16.04.2024

Тест на Системата за оповестяване на населението при бедствия и аварии

Община Лясковец уведомява, че на 17.04.2024 г. (сряда) ще се проведе тест на Системата за оповестяване на населението при бедствия и аварии на територията на цялата…

15.04.2024

Обявление за провеждане на конкурс за заемане на длъжността Началник на отдел „Бюджет и финанси“ в дирекция „Бюджет, финанси, административно-правно обслужване и гражданска регистрация“

Община Лясковец, на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и…

15.04.2024

Допълнение на Годишния списък за 2024 г. на картотекирани граждани, които при възможност ще бъдат настанени под наем в общински жилища

Допълнение на Годишния списък за 2024 г. на основание чл.14, ал.2 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на…

12.04.2024

В Лясковец и в селата пръскането против кърлежи и бълхи ще бъде направено на 16 април 2024 година

Община Лясковец съобщава, че на 16 април 2024 година ще бъде извършено третиране срещу кърлежи и бълхи (дезакаризация) на тревните площи. Третирани ще бъдат местата за…

10.04.2024

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 09.04.2024 г.

08.04.2024

Обява за свободно работно място за служител по трудово правоотношение: Експерт „Еколог” в общинска администрация на Община Лясковец

Община Лясковец обявява свободно работно място за служител по трудово правоотношение на длъжност: Експерт „Еколог” в общинска администрация. Длъжността се заема…

05.04.2024

Обявление №М-956 #1 / 03.04.2024 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД №841 / 03.04.2024 г. на Кмета на Общината…

04.04.2024

Обява за провеждане на конкурс за заемане на вакантни длъжности за войници от лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №РД-143 / 19.03.2024 г. на командира на Националната гвардейска част са обявени 101 (сто и една)…

04.04.2024

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина

Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №РД-101 / 28.03.2024 г. на началника на Военно-географската служба са обявени 2 (две) войнишки…

04.04.2024

Обява за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани във военни формирования от Военноморските сили след провеждане на конкурс

Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №ОХ-292 / 26.03.2024 г. на министъра на отбраната са обявени 109 (сто и девет) вакантни длъжности във…

02.04.2024

Обявление №М-699 #1 / 01.04.2024 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД №808 / 01.04.2024 г. на Кмета на Общината…

26.03.2024

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 26.03.2024 г.

26.03.2024

Протокол за окончателните резултати от проведения конкурс за длъжността: Началник на отдел „Административно-правно обслужване и гражданска регистрация“ в дирекция „Бюджет, финанси, административно-правно обслужване и гражданска регистрация“

Протокол за окончателните резултати от проведения конкурс за длъжността: Началник на отдел „Административно-правно обслужване и гражданска регистрация“ в…

25.03.2024

Обява за свободно работно място за длъжността: „Координатор, грижи за възрастни хора в общността“ по проект: № BG05SFPR002-2.001-0150-С02 „Грижа в дома в община Лясковец”

Във връзка с реализацията на проект № BG05SFPR002-2.001-0150-С02 „Грижа в дома в община Лясковец” по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021 - 2027 година, финансирана…

22.03.2024

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования на пряко подчинение на командира на Командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана

1. Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №РД-01-168 / 14.03.2024 г. на командира на Командване за комуникационно-информационна поддръжка и…

20.03.2024

Обявление №М-536 #1 / 15.03.2024 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД №685 / 15.03.2024 г. на Кмета на Общината…

20.03.2024

Обявление №М-594 #1 / 15.03.2024 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД №686 / 15.03.2024 г. на Кмета на Общината…

19.03.2024

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 19.03.2024 г.

15.03.2024

Отменя се Националният фолклорен фестивал за инструментални изпълнители на българска народна музика "Потомци"

Ръководството на Община Лясковец и читалище "Напредък-1870" информират обществеността и участниците, че Националният фолклорен фестивал за инструментални…

14.03.2024

Система за определяне на резултатите при провеждане на конкурса за заемане на длъжността: началник на отдел „Административно-правно обслужване и гражданска регистрация“ в дирекция „Бюджет, финанси, административно-правно обслужване и гражданска регистрация“

1. На основание чл. 34, ал. 1 от НПКПМДСл., конкурсната комисия е определила начина за провеждане на конкурс, съгл. чл. 33, т. 1 от НПКПМДСл. - решаване на тест. Подготвила е…

13.03.2024

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 12.03.2024 г.

12.03.2024

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

1. Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със Заповед №3РД-289 / 28.02.2024 г. на командира на Сухопътните войски е разкрита процедура по обявяване на 314…

12.03.2024

Обява за вакантни длъжности в Командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)

Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със Заповед №ОХ-232 / 05.03.2024 г. на министъра на отбраната са обявени 3 (три) вакантни длъжности в Командване за…

07.03.2024

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: Началник на отдел „Административно-правно обслужване и гражданска регистрация“ в дирекция „Бюджет, финанси, административно-правно обслужване и гражданска регистрация“

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: Началник на отдел „Административно-правно обслужване и гражданска регистрация“ в дирекция…

05.03.2024

Годишен списък за 2024 г. на картотекирани граждани, които при възможност ще бъдат настанени в общински жилища на Община Лясковец под наем

Утвърден Годишен списък за 2024 г. на основание чл. 14, ал. 2 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински…

05.03.2024

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 05.03.2024 г.

28.02.2024

Заповед за утвърждаване на формули за разпределение на средствата от държавния бюджет за издръжка на дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците между детските градини в Община Лясковец

Заповед №562 / 28.02.2024 г. за утвърждаване на формули за разпределение на средствата от държавния бюджет за издръжка на дейностите по възпитание и обучение на децата…

28.02.2024

Заповед за утвърждаване на формули за разпределение на средствата от държавния бюджет за издръжка на дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците между училищата в Община Лясковец

Заповед №561 / 28.02.2024 г. за утвърждаване на формули за разпределение на средствата от държавния бюджет за издръжка на дейностите по възпитание и обучение на децата…

28.02.2024

Обявление №М-343 #1 / 28.02.2024 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД №544 / 26.02.2024 г. на Кмета на Общината…

28.02.2024

Обява за вакантна длъжност във Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в страната или в чужбина

Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №ОХ-90 / 26.01.2024 г. на министъра на отбраната е обявена 1 (една) вакантна длъжност за офицер в…

27.02.2024

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 27.02.2024 г.

22.02.2024

Обявление №М-407 #1 / 21.02.2024 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 497/20.02.2024 г. на Кмета на Общината…

22.02.2024

Обявление №М-373 #1 / 21.02.2024 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 496/20.02.2024 г. на Кмета на Общината…

22.02.2024

Обявление №М-275 #1 / 21.02.2024 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД №495 / 20.02.2024 г. на Кмета на Общината…

21.02.2024

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 20.02.2024 г.

21.02.2024

Съобщение на ЕРП Север АД за планови прекъсвания на електрозахранването на територията на община Лясковец

Уважаеми дами и господа,На 22.02. 2024 от 13:30 ч. до 13:50 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни…

19.02.2024

Обявление за провеждане на конкурс за заемане на длъжността Началник на отдел „Административно-правно обслужване и гражданска регистрация“

Община Лясковец, на основание чл.14 ал.1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед №454 / 19.02.2024 г. на…

16.02.2024

Обявление №М-116 #1 / 15.01.2024 г. обнародвано в „Държавен вестник“ Брой 13 на 13.02.2024 г.

Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията Ви уведомява следното:Изготвен е Подробен устройствен план -…

16.02.2024

Заповед за забраняване организирането и провеждането на неделния пазар в село Джулюница за всички видове домашни птици до потушаване на огнището от Инфлуенца А (грип) по птиците

Заповед №З-449 / 16.02.2024 г. за забраняване организирането и провеждането на неделния пазар в село Джулюница за всички видове домашни птици, включително екзотични…

16.02.2024

Обява за приемане на срочна служба в доброволния резерв на български граждани

Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №ОХ-117 / 02.02.2024 г. на министъра на отбраната са обявени 250 (двеста и петдесет) длъжности за…

16.02.2024

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите

1. Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №3РД-190 / 07.02.2024 г. на командира на Съвместното командване на силите е разкрита процедура за…

13.02.2024

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 13.02.2024 г.

13.02.2024

Обява за вакантни длъжности в Командване за логистична поддръжка за приемане на военна служба на лица, завършили гражданско висше училище в страната или в чужбина

Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №ОХ-17 / 09.01.2024 г. на министъра на отбраната са обявени 3 (три) вакантни длъжности за офицери във…

08.02.2024

Съобщение на ЕРП Север АД за планови прекъсвания на електрозахранването на територията на община Лясковец

Уважаеми дами и господа,На 09.02.2024 от 13:30 ч. до 13:50 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни…

06.02.2024

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 06.02.2024 г.

02.02.2024

Заповед за обявяване на 06 и 07 февруари 2024 г. за неучебни дни за всички училища на територията на община Лясковец

Заповед №289 / 02.02.2024 г. за обявяване на 06 февруари 2024 г. (вторник) и 07 февруари 2024 г. (сряда) за неучебни дни за всички училища на територията на община Лясковец…

02.02.2024

Обявление №М-276 #1 / 01.02.2024 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 278 от 01.02.2024 г. на Кмета на…

30.01.2024

Заповеди на директора на ОД „Земеделие” - Велико Търново за определяне на цената на имотите - полски пътища, попадащи в масивите за ползване, за стопанската 2023/2024 г.

Заповеди №№ ПО-09-5, ПО-09-6, ПО-09-1, ПО-09-2, ПО-09-3, ПО-09-4 / 16.01.2024 г. на директора на ОД „Земеделие” - Велико Търново за определяне на цената на имотите - полски пътища…

26.01.2024

Обява относно ранен прием на курсанти във висшите военни училища за учебната 2024/2025 г.

Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че във Висшите военни училища е обявен прием на документи за кандидат-курсанти за учебната 2024/2025 г. за…

26.01.2024

Обява за вакантна длъжност в Командване за логистична поддръжка за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба)

Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №ОХ-73 / 22.01.2024 г. на министъра на отбраната е обявена 1 (една) вакантна длъжност за офицер в…

26.01.2024

Обява за вакантни длъжности в Сухопътните войски за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)

Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №ОХ-45 / 17.01.2024 г. на министъра на отбраната са обявени 2 (две) вакантни длъжности за офицери в…

26.01.2024

Обява за вакантна длъжност в Сухопътните войски за приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в страната или в чужбина

Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №ОХ-42 / 16.01.2024 г. на министъра на отбраната е обявена 1 (една) вакантна длъжност за офицер във…

23.01.2024

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 23.01.2024 г.

22.01.2024

Заповеди за предоставяне правото на ползване върху имоти или част от имоти, които попадат в масивите за ползване от ползвателите за стопанската 2023/2024

Заповеди №№ 101 / 16.01.2024 г., 120 / 19.01.2024 г., 103 / 17.01.2024 г., 121 / 19.01.2024 г. за предоставяне правото на ползване върху имоти или част от имоти, които попадат в масивите за…

22.01.2024

Съобщение във връзка със стартирането на кампанията по събиране на местните данъци и такси

Община Лясковец и отдел „Местни приходи“ уведомяват жителите на Общината, че започна събирането на данък недвижими имоти, такса битови отпадъци на недвижимите…

19.01.2024

Предупреждение за времето на 20.01.2024 г.

За 20.01.2024 г. НИМХ-МОСВ обявява „оранжев код“ за областите - Монтана, Враца, Велико Търново, Габрово, Ловеч, София, Софийска, Перник, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик…

19.01.2024

Покана за публично обсъждане на проекта на бюджет на Община Лясковец за 2024 година

На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 29, ал. 6 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за…

19.01.2024

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина в Съвместното командване на специалните операции

1. Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед № 3РД-97/09.01.2024 г. на командира на Съвместното командване на специалните операции е разкрита…

16.01.2024

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 16.01.2024 г.

15.01.2024

Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина във военни формирования от състава на Командване за логистична поддръжка

1. Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №РД-59 / 04.01.2024 г. на командира на Командване за логистична поддръжка са обявени 106 (сто и шест)…

15.01.2024

Обява за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина

Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №РД-01-11 / 08.01.2024 г. на командира на Военноморските сили е разкрита процедура за обявяване на 34…

15.01.2024

Обява за подбор на обществени възпитатели към МКБППМН при Община Лясковец

На основание чл. 42 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЗБППМН), Местната комисия за борба срещу…

04.01.2024

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 04.01.2024 г.