Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Обяви от 2010 година

13.12.2010

Документи за заинтересовани страни за идентифициране на иновативно културно събитие на територията на Община Лясковец

 

14.10.2010

Заповеди на Министерството на земеделието и храните относно ползването на земеделските земи в землищата на с. Драгижево и с. Козаревец

 

26.04.2010

Статут на на Областен конкурс "Цани Гинчев и Никола Козлев"

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:град Лясковец ОРГАНИЗАТОРИ:Община Лясковец,Областна администрация - Велико Търново,Регионален инспекторат по образование - В…

26.04.2010

Статут на Общинска годишна награда за ученически постижения

1. Общинската годишна награда е учредена от Община Лясковец и се присъжда на ученици от 1 до 12 клас, спечелили - І, ІІ или ІІІ място и отличени на национални или…

22.04.2010

Обявление за издадено предписание за изготвяне на ПУП - ИЖС-1768

Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията, Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 472 от 21.04. 2010 год. на Кмета на…

12.04.2010

Съобщение относно незаконно поставени рекламно-информационни елементи

Община Лясковец уведомява всички фирми, сдружения с нестопанска цел и физически лица, които незаконно са поставили рекламно-информационни елементи върху терени и…

08.03.2010

Съобщение на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията - Велико Търново

Областният обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията - Велико Търново ще проведе изнесена приемна с граждани на 11 март 2010 г. от 15 часа в град…

02.03.2010

Обявления за издадени предписания за изготвяне на ПУП - ИЖС-759, ИЖС-760 и ИЖС-908

ИЖС-759 / 16.02.2010 г. Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията, Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 172 от…

23.02.2010

Заповед за утвърждаване формулите за разпределение на средствата за издръжка на училищата и детските градини

Заповед № 201 / 22.02.2010 г.На основание чл. 44 ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание подписаните от директорите и…

05.02.2010

Годишен план за приватизация през 2010 година на общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на търговско дружество

(приет с Решение № 433 от 28.01.2010 г. на Общински съвет - Лясковец) 1. Урегулиран поземлен имот (УПИ) VІ-за училище, заедно с построена в него масивна двуетажна…

05.02.2010

Списък на обектите, общинска собственост, за продажба през 2010 година съгласно ЗОС

(приет с Решение № 432 от 28.01.2010 г. на Общински съвет - Лясковец) 1. Незастроен УПИ ІІІ - за производствено-складови дейности (ПСД), в кв. 132 по ПУП на гр. Лясковец…

18.01.2010

Съобщение за взето Решение от Министъра на околната среда и водите по преценка необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение: ”Извършване на основен ремонт и реконструкция на съществуващ почивен дом в землището на гр. Лясковец”

На основание чл. 93, ал. 2 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на…