Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Списък на обектите, общинска собственост, за продажба през 2010 година съгласно ЗОС 05.02.2010 (приет с Решение № 432 от 28.01.2010 г. на Общински съвет - Лясковец)   1. Незастроен УПИ ІІІ - за производствено-складови дейности (ПСД), в кв. 132 по ПУП на гр. Лясковец, подробно описан в АОС-ч № 656/09.12.2008 г.   2. Незастроен УПИ І - за жилищно строителство, в кв. 4 по ПУП на гр.Лясковец, подробно описан в АОС-ч № 369/27.12.1999 г.   3. Незастроен УПИ ІІ - за жилищно строителство, в кв. 4 по ПУП на гр.Лясковец, подробно описан в АОС-ч № 370/27.12.1999 г.   4. Незастроен УПИ ІІІ - за жилищно строителство, кв.4 по ПУП на гр.Лясковец, подробно описан в АОС-ч № 371/27.12.1999 г.   5. Незастроен УПИ ХІІ - за жилищно строителство, в кв. 4 по ПУП на гр.Лясковец, подробно описан в АОС-ч № 264/10.06.1997 г.   6. Незастроен УПИ ХІV - за магазин и гаражи, кв.4 по ПУП на гр.Лясковец, подробно описан в АОС-ч № 376/27.12.1999 г.   7. Незастроен УПИ І, в кв. 18а по ПУП на с. Козаревец, подробно описан в АОС-ч № 409/28.10.2002 г.   8. Незастроен УПИ ІІ, в кв.18а по ПУП на с. Козаревец, подробно описан в АОС-ч № 410/28.10.2002 г.   9. Незастроен УПИ ХХХV - общ., в кв. 98 по ПУП на гр. Лясковец, подробно описан в АОС-ч № 501/14.06.2004 г.   10. Незастроен УПИ ХХVІІ - за ЖС, в кв. 106 по ПУП на гр. Лясковец, подробно описан в АОС-ч № 307/12.11.1997 г. (провеждан конкурс за учредяване на възмездно право на строеж върху имоти, частна общинска собственост с Решение № 569/29.03.2007 г. на Общински съвет-Лясковец).   11. Незастроен УПИ ХХVІ - за ЖС, в кв. 106 по ПУП на гр. Лясковец, подробно описан в АОС-ч № 308/12.11.1997 г. (провеждан конкурс за учредяване на възмездно право на строеж върху имоти, частна общинска собственост с Решение № 569/29.03.2007 г. на Общински съвет-Лясковец).   12. Незастроен УПИ ХХV - за ЖС, в кв. 106 по ПУП на гр. Лясковец, подробно описан в АОС-ч № 309/12.11.1997 г. (провеждан конкурс за учредяване на възмездно право на строеж върху имоти, частна общинска собственост с Решение № 569/29.03.2007 г. Общински съвет-Лясковец).   13. Незастроен УПИ ХХІV - за ЖС, в кв. 106 по ПУП на гр. Лясковец, подробно описан в АОС-ч № 310/12.11.1997 г. (провеждан конкурс за учредяване на възмездно право на строеж върху имоти, частна общинска собственост с Решение № 569/29.03.2007 г. на Общински съвет-Лясковец).   14. Незастроен УПИ ХХVІІІ - за ЖС, в кв. 106 по ПУП на гр.Лясковец, подробно описан в АОС-ч № 306/12.11.1997 г. (провеждан конкурс за учредяване на възмездно право на строеж върху имоти, частна общинска собственост с Решение № 569/29.03.2007 г. на Общински съвет-Лясковец).   15. Застроен УПИ ХХІХ - за ЖС, в кв. 106 по ПУП на гр. Лясковец, подробно описан в АОС-ч № 305/12.11.1997 г. (провеждан конкурс за учредяване на възмездно право на строеж върху имоти, частна общинска собственост с Решение № 569/29.03.2007 г. на Общински съвет-Лясковец).   16. Незастроен УПИ ХХХ - за ЖС, в кв. 106 по ПУП на гр.Лясковец, подробно описан в АОС-ч № 304/12.11.1997 г. (провеждан конкурс за учредяване на възмездно право на строеж върху имоти, частна общинска собственост с Решение № 569/29.03.2007 г. на Общински съвет-Лясковец).   17. Земеделска земя - Нива с площ 2.730 дка, находяща се в землището на гр. Лясковец, поземлен имот № 239001, местност “Вачова кория”, ІІІ категория, описана в АОС-ч № 605/25.06.2007г.   18. Земеделска земя - Нива с площ 7.719 дка, находяща се в землището на с. Драгижево, поземлен имот № 223004, местност “Воденичката”, ІІІ категория, описана в АОС- ч № 518/16.12.2004г.   19. Незастроен Урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІ - за производствено- складови дейности (ПСД), в кв. 144 по подробен устройствен план (ПУП) - промишлена зона (ПЗ) на гр. Лясковец, описан в АОС-ч № 494/23.02.2004 г.   20. Незастроен Урегулиран поземлен имот (УПИ) VІ - общински, в кв. 67 по подробен устройствен план (ПУП) на с. Добри дял, общ. Лясковец, описан в АОС-ч № 599/10.05.2007 г.   21. Овощна градина с обща площ 382.890 дка, находяща се в землището на с. Джулюница, общ. Лясковец, представляваща поземлен имот № 107001 и поземлен имот № 053001, подробно описани в АОС-ч № 216/05.05.1997 г. и АОС-ч № 198/05.05.1997г.   22. Незастроен УПИ І - за производствено-складови дейности (ПСД), в кв. 117 по ПУП на с. Мерданя, общ. Лясковец, подробно описан в АОС-ч № 671/24.11.2009 г.   23. Незастроен УПИ ІІ - 2407, в кв. 10 по ПУП на гр. Лясковец, подробно описан в АОС-ч № 508/01.09.2004 г.   24. Незастроен УПИ Х - 66, в кв. 10 по ПУП на гр. Лясковец, подробно описан в АОС-ч № 509/01.09.2004 г.   25. Незастроен УПИ ХІ - 2393, в кв. 10 по ПУП на гр. Лясковец, подробно описан в АОС-ч № 510/01.09.2004 г.