Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление УТ- 01- 4829 / 17.09.2018 г. 05.10.2018 На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:   Със ЗАПОВЕД № 1771 / 17.09.2018 г. на Кмета на Общината е разрешено да се изработи проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация (ЧИ на ПУП - ПР) на с. Джулюница, общ. Лясковец в обхвата на улици с о. т. 159 - 175 и о.т. 175 -174. С проекта за частично изменение на действащия Подробен устройствен план на с. Джулюница да се направят следните промени: - променя се уличната регулация на улици с о.т. 159 – 175 и о.т. 175 - 174 в частта пред урегулиран поземлен имот (УПИ) VI-1011 в кв. 87, като уличните регулационни граници съвпаднат с кадастралните граници на поземления имот.   На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 1771 / 17.09.2018 г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.     Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА - КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ