Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на имот частна общинска собственост 26.09.2018 Заповед №1805 / 25.09.2018 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на имот частна общинска собственост, представляващ имот с кадастрален № 2314, за който е отреден имот (УПИ) ІІ - общински, находящ се в кв. 5 по Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на гр. Лясковец.

Заповед №1805 / 25.09.2018 г.