Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление УТ-01-6126 / 16.11.2018 г. 23.11.2018 На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД № 2166 от 16.11.2018г. на Кмета на Общината е разрешено да се възложи изработване на проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация на гр. Лясковец, общ. Лясковец, в обхвата на урегулиран поземлен имот (УПИ) XVIIІ-365 в кв. 74 по ПУП на гр. Лясковец, общ. Лясковец. С проекта за частично изменение на действащия Подробен устройствен план на гр.. Лясковец да се направят следните промени: - УПИ XVIII-365 в кв. 74 да се раздели, като се обособят два нови урегулирани поземлени имоти: УПИ XVIII-365 и УПИ XXXXI-365 в кв. 74 по действащия Подробен устройствен план на гр. Лясковец, като площта с формата на триъгълник, находящ се в южната част на УПИ XVI-1746, кв. 74 да се включи в площта на новообразувания след делбата УПИ XVIII-365 в кв.74, съгласно разпоредбите на § 8, ал. 2, т. 3 от Предходните разпоредби на ЗУТ. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 2166 от 16.11.2018г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.