Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление УТ-01-1954 / 05.04.2018 г. 11.04.2018 На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви уведомява: С Решение № 381 по протокол № 46 от заседание на Общински съвет - Лясковец, проведено на 29.03.2018г. е: 1. Общински съвет - Лясковец дава разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване, с обхват поземлен имот (ПИ) извън границите на урбанизираната територия, отразен с № 044004 с площ от 1361м2 и начин на трайно ползване „нива”, в землището на с. Мерданя, местност „ Край село”, общ. Лясковец, с цел промяна предназначението му от земеделска земя в територия за жилищни нужди с цел изграждане на жилищна сграда. 2. Общински съвет - Лясковец одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване на поземлен имот извън границите на урбанизираната територия, отразен с № 044004, начин на трайно ползване „нива” по Картата за възстановена собственост на землището на с. Мерданя, местност„Край село, общ. Лясковец. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Решение № 381 по протокол № 46 от заседание на Общински съвет -Лясковец, проведено на 29.03.2018г., не подлежи на оспорване.   д-р Ив. Гецова /п/ Кмет на Община Лясковец