Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление УТ-03-6148 / 19.11.2018 г. 21.11.2018 Община Лясковец, област В.Търново Ви уведомява, че е изготвен проект за Частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация на с. Козаревец, общ. Лясковец, в обхвата на урегулиран поземлен имот (УПИ) І-68,69 в кв. 25. Заинтересованите лица могат да се запознаят с проекта в стая № 11 в сградата на Община Лясковец и на основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящето обявление, могат да направят писмени възражение, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинска администрация.