Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление УТ-03-3963 / 23.07.2018 г. 24.07.2018 На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: Със Заповед № 1373/23.07.2018 г. на Кмета на Община Лясковец е разрешено да се възложи изработване на проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация и План за застрояване на с. Козаревец, общ. Лясковец, в обхвата на следните урегулирани поземлени имоти (УПИ) VІ-общ. и ХVІІ в кв. 19, с който двата имота да се обединят, и се обособи нов урегулиран поземлен имот - УПИ VI-688,152 в кв. 19, като се определя нова устройствена зона - Смесено многофункционална устройствена зона, с конкретно предназначение „Комплексно обществено обслужване”, с пределно допустими показатели за преобладаващо застрояване - ниско застрояване Н (до 10,00м) , съгласно чл. 23 от ЗУТ, плътност на застрояване Пл застр. до 80 %, интензивност на застрояване Кинт. 3 и необходима озеленена площ до 20 %, и начин на застрояване - свободен и при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. Заповедта да се обяви на заинтересуваните лица - за сведение и изпълнение. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ издадената Заповед № 1373/23.07.2018 г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.   д-р Ив. Гецова /п/ Кмет на Община Лясковец