Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление УТ-01-699 / 07.02.2018 г. 08.02.2018 На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД № 357/ 07.02.2018г. на Кмета на Общината е разрешено да се изработи проект за Частично изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация (ЧИ на ПУП - ПР) на гр. Лясковец, в обхвата на урегулирани поземлени имоти (УПИ) XXVIIIобщ, XXIXобщ и XXXобщ. в кв. № 106. С проекта за частично изменение на Действащ подробен устройствен план да се направят следните промени: Урегулирани поземлени имоти XXVIIIобщ, XXIXобщ и XXXобщ. в кв. № 106 да се обединят в един нов урегулиран поземлен имот. След обединяването, урегулирания поземлен имот да се раздели на два нови самостоятелни поземлени имоти, както следва: - УПИ XXIX506,503 с площ 586 м2 и - УПИ XXX503,506 с площ 506 м2. С изменението на действащия Подробен устройствен план да не се изменя досегашното предназначение и параметрите за преобладаващата зона за застрояване и максималната височина при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 2272 / 11.12.2017г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.   д-р Ив. Гецова /п/ Кмет на Община Лясковец