Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обява за свободно работно място за заемане на длъжността: „Социален работник” в Мобилен център за интегрирани социални услуги – град Лясковец, по проект: „Нов шанс за социално включване в община Лясковец” 30.10.2018 Във връзка с реализацията на проект „Нов шанс за социално включване в община Лясковец” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, по Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Лясковец - Стражица”, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура BG05M9OP001-2.014, Мярка МИГ04 „Социални иновации за активно социално включване” на МИГ „Лясковец - Стражица”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 и необходимостта от провеждане на подбор на кандидатите за заемане на длъжността „Социален работник” в Мобилен център за интегрирани социални услуги – град Лясковец, по проект „Нов шанс за социално включване в община Лясковец”, Община Лясковец обявява свободно работно място за заемане на длъжността „Социален работник” в Мобилен център за интегрирани социални услуги – град Лясковец, по проект: „Нов шанс за социално включване в община Лясковец” при следните условия: I. Изисквания към кандидатите: Кандидатите за заемане на длъжността: „Социален работник” в Мобилен център за интегрирани социални услуги – град Лясковец, по проект: „Нов шанс за социално включване в община Лясковец”, трябва: 1. да притежават да притежават диплома за завършено висше образование, образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър”, област на висше образование „Социални, стопански и правни науки”, професионално направление „Социални дейности”; 2. да има добра компютърна грамотност MS Office (Word, Excel), Internet и съответните практически умения; 3. да не са осъждани; 4. да са физически и психически здрави; 5. да притежават личностни качества като отговорност, лоялност, инициативност, комуникативност.   II. Информация за длъжността: Длъжността „Социален работник” в Мобилен център за интегрирани социални услуги – град Лясковец, по проект: „Нов шанс за социално включване в община Лясковец” е с код по НКПД 26356003. Основните задължения, включени в нея са следните: Осигуряване и предоставяне на социални услуги на лицата от целевите групи с цел преодоляване на социалната изолация и подпомагане процесите на социална интеграция и включване.   ІІI. Необходими документи, място и срок за подаването им: За участие в процедурата по подбор за заемане на длъжността: „Социален работник” в Мобилен център за интегрирани социални услуги – град Лясковец, по проект: „Нов шанс за социално включване в община Лясковец”, кандидатите трябва да представят следните документи: 1. Писмено заявление за участие в подбора (по образец), в което описват всички приложени документи; 2. Диплома за завършено висше образование и образователно-квалификационна степен (копие и оригинал за сверяване); 3. Мотивационно писмо; 4. Професионална автобиография (CV); 5. Документ за самоличност (копие и оригинал за сверяване); 6. Свидетелство за съдимост (копие и оригинал за сверяване); 7. Документи, удостоверяващи професионалния опит (копия и оригинали за сверяване) - при наличие на такива; 8. Документ за допълнителна квалификация (копие и оригинал за сверяване) - при наличие на такава; 9. Декларация за съгласие за обработване на лични данни. При подаване на документите всеки кандидат представя оригиналите на исканите копия за сверяване. Документите за кандидатстване за длъжността се подават лично или чрез пълномощник в Информационния център на Община Лясковец, в сградата на Община Лясковец, на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, всеки работен ден от 08:00 часа до 17:00 часа, в срок до 06.11.2018 г. IV. Начин на провеждане на подбора: Подборът на кандидати ще се проведе по следния начин: 1. Подбор по документи; 2. Интервю – събеседване с допуснатите на първи етап кандидати.

Заявление и декларация