Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление УТ-01-5259 / 11.10.2018 г. 15.10.2018 На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД № 1922/11.10.2018г. на Кмета на Общината е разрешено да се възложи изработване на проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация на гр. Лясковец, общ. Лясковец, в обхвата на урегулиран поземлен имот (УПИ) І-190 в кв. 28. С проекта за частично изменение на действащия Подробен устройствен план на гр. Лясковец да се направят следните промени: - вътрешните регулационни линии между УПИ I-190, УПИ ІІ-191, УПИ IV-189 и УПИ VI-190 да се преведат в съответствие със съществуващите кадастрални граници на поземлените имоти, съгласно § 8, ал. 2, т. 3 от Преходните разпоредби на ЗУТ, като за поземлен имот № 190 се образува нов УПИ XX-190 при запазване на жилищната устройствена зона, с пределно допустими показатели за преобладаващо застрояване - ниско застрояване Н (до 10,00м), плътност на застрояване Пл. застр. до 60 %, интензивност на застрояване К инт. 1.2 и необходима озеленена площ от 40 до 60 %, при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. Заповедта да се обяви на заинтересуваните лица - за сведение и изпълнение. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 1922 от 11.10.2018г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.