Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление УТ-01-3269 / 07.06.2018 г. 12.06.2018 На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви уведомява: С Решение № 408 по Протокол № 48 от заседание на Общински съвет -Лясковец, проведено на 31.05.2018г. : 1. Общински съвет Лясковец дава разрешение за изработване Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП - ПП) за определяне трасе за външна канализация за поземлен имот с № 113053, местност „Добревец” по Картата за възстановена собственост на землището на гр. Лясковец, общ. Лясковец. 2. Общински съвет Лясковец одобрява Задание за изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП - ПП) за определяне трасе за външна канализация за поземлен имот с № 113053, местност „Добревец” по Картата за възстановена собственост на землището на гр. Лясковец. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, Решение № 408 по протокол № 48 от заседание на Общински съвет - Лясковец, проведено на 31.05.2018г., не подлежи на оспорване.   д-р Ив. Гецова /п/ Кмет на Община Лясковец