Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление УТ-01-5781 / 05.11.2018 г. 09.11.2018 На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД № 2068/05.11.2018г. на Кмета на Общината е разрешено да се възложи изработване на проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация и План за застрояване (ЧИ на ПУП - ПР - ПЗ) на гр. Лясковец, общ. Лясковец, в обхвата на урегулирани поземлени имоти УПИ V - общ. и УПИ VІ - за обект на техническата инфраструктура в кв. 4, с който двата имота се обединяват и се обособява нов урегулиран поземлен имот: УПИ VI - 2330,2329 в кв. 4, като му се определя нова устройствена зона: Смф - смесена многофункционална зона и конкретно предназначение за КОО (комплексно обществено обслужване) и показатели, съобразени с околната застроителна зона (Жм): височина до 10м, плътност на застрояване до 70%, интензивност на застрояване до 1.2, минимална озеленена площ 20% и начин на застрояване - свободен, при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията Заповедта да се обяви на заинтересуваните лица - за сведение и изпълнение. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 2068 от 05.11.2018г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.