Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление УТ-01-5538 / 29.10.2018 г. 01.11.2018 На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД № 2020 от 29.10.2018г. на Кмета на Общината е разрешено да се възложи изработване на проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация на с. Козаревец, общ. Лясковец, в обхвата на урегулиран поземлен имот (УПИ) І-68,69 в кв. 25. С проекта за частично изменение на действащия Подробен устройствен план на с. Козаревец да се направят следните промени: - УПИ I-68,69, в кв.25 да се раздели, като се обособят два нови урегулирани поземлени имоти УПИ I-69 и УПИ XI-68 в кв. 25 по действащия Подробен устройствен план на с. Козаревец, като новата регулационна граница да се постави в съответствие с кадастралната граница между поземлените имоти (ПИ) № 68 и № 69 съгласно разпоредбите на § 8, ал. 2, т. 3 от Предходните разпоредби на Закона за устройство на територията. Заповедта да се обяви на заинтересуваните лица - за сведение и изпълнение. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 2020 от 29.10.2018г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.