Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление УТ-01-1455 / 13.03.2018 г. 14.03.2018 Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД № 449 от 27.02.2018г. на Кмета на Общината е РАЗРЕШЕНО да се възложи изработване на КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА в обхват на поземлен имот №1075, който попада в урегулиран поземлен имот І – за читалище в кв.88 по действащия Подробен устройствен план на с. Джулюница, в следните части: І. Проект за Частично изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и План за застрояване (ЧИ на ПУП –ПР и ПЗ): Проектът за частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация и План за застрояване, е в обхвата на УПИ І - за читалище в кв. 88 по ПУП на с. Джулюница, общ. Лясковец, с който се обособява нов УПИ за поземлен имот с кадастрален № 1075 и се определя начин на застрояване „свързано”, при пределно допустими показатели за устройствена зона от вида „смесена устройствена зона” (Соп), с плътност на застрояване Пз до 80%, интензивност на застрояване Кинт до 2.0, озеленена площ Поз мин. 20%, при условие паркирането да е в рамките на имота, а останалата част от УПИ І - за читалище, ще запази отреждането си. ІІ. Инвестиционен проект за строеж: „Промяна предназначението на съществуваща жилищна сграда в агроаптека, цех за пакетиране със складови помещения и кол център и изграждане на нов склад и навес” в новообразувания УПИ ХVІ-1075 в кв. 88 по ПУП на с. Джулюница, общ. Лясковец, във фаза техническа (работна). Инвестиционният проект за строежа следва да бъде изработен в обхват и съдържание съгласно разпоредбите на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. На основание чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, Заповед № 449 от 27.02.2018г. на Кмета на Община Лясковец, не подлежи на оспорване.   д-р Ив. Гецова /п/ Кмет на Община Лясковец