Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление УТ-01-1639 / 23.03.2018 г. 26.03.2018 Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията Ви уведомява следното: Изготвен е Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за техническа инфраструктура - за водопровод и канализация, и кабелно захранване на поземлен имот извън границите на урбанизираната територия, отразен с №140021 с площ 13 590м2, и начин на трайно ползване „нива” по Картата за възстановена собственост на землището на гр. Лясковец, местност „Чифлика”. Трасетата на техническата инфраструктура са отразени в графичната част на изготвения парцеларен план със съответните цветове. Заинтересуваните лица могат да се запознаят с проекта на ПУП-ПП в стая № 17 на Община Лясковец и на основание чл.128, ал.5 от Закона за устройство на територията, в 30-дневен срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.   Росица Господинова Заместник кмет на Община Лясковец (Съгласно Заповед №1320 / 04.08.2017г. на Кмета на Община Лясковец)

Приложение