Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление УТ-01-739 / 08.02.2018 г. 06.03.2018 На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД № 361 / 08.02.2018г. на Кмета на Общината е разрешено да се изработи проект за Частично изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация на гр.Лясковец, общ. Лясковец в обхвата на улица с о.т. 276 – 279 – 280. С проекта за частично изменение на Действащ подробен устройствен план да се направят следните промени: - Трасето и габарита на улица с о.т. 276 – 279 – 280 да се промени в участъка пред урегулиран поземлен имот XXIV1197 в кв. 68, като уличната регулационна граница да съвпадне с кадастралната граница на поземления имот. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 361 / 08.02.2018г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.   д-р Ив. Гецова /п/ Кмет на Община Лясковец