Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обява за 2 броя свободни работни места за заемане на длъжността: „Рехабилитатор” в Лаборатория за социални иновации - град Лясковец, по проект: „Нов шанс за социално включване в община Лясковец” 30.10.2018 Във връзка с реализацията на проект „Нов шанс за социално включване в община Лясковец” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, по Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Лясковец - Стражица”, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура BG05M9OP001-2.014, Мярка МИГ04 „Социални иновации за активно социално включване” на МИГ „Лясковец - Стражица”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 и необходимостта от провеждане на подбор на кандидатите за заемане на длъжността „Рехабилитатор” в Лаборатория за социални иновации – град Лясковец, по проект „Нов шанс за социално включване в община Лясковец”, Община Лясковец обявява 2 (два) броя свободни работни места за заемане на длъжността „Рехабилитатор” в Лаборатория за социални иновации – гр. Лясковец по проект: „Нов шанс за социално включване в община Лясковец” при следните условия: I. Изисквания към кандидатите: Кандидатите за заемане на длъжността: „Рехабилитатор” в Лаборатория за социални иновации – гр. Лясковец по проект: „Нов шанс за социално включване в община Лясковец”, трябва: 1. да притежават: - диплома за завършено висше образование, образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър”, области на висше образование „Здравеопазване и спорт”, Педагогика на обучението по физическо възпитание”, професионално направление: „Здравни грижи”, „Кинезитерапия и рехабилитация”, „Спорт”, „Училищно физическо възпитание” или еквивалентно или - диплома за завършено висше образование, образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” и допълнителна професионална квалификация „Рехабилитация”, „Кинезитерапия”, „Класически масаж” или сходна. 2. да има добра компютърна грамотност MS Office (Word, Excel), Internet и съответните практически умения; 3. да не са осъждани; 4. да са физически и психически здрави; 5. да притежават личностни качества като отговорност, лоялност, инициативност, комуникативност. II. Информация за длъжността: Длъжността „Рехабилитатор” в Лаборатория за социални иновации – гр. Лясковец, по проект: „Нов шанс за социално включване в община Лясковец” е с код по НКПД 22645001. Основните задължения, включени в нея са следните: Оказване на помощ и подкрепа на потребителите на социалната услуга, извършване на процедури и масажи, консултиране и изготвяне на индивидуални комплекси от общо укрепваща гимнастика и упражнения за провеждане в домашни условия. Извършване на групова и индивидуална работа с всеки един потребител, като приоритетно се отчитат медицинските предписания, потребителските интереси и предпочитания.   ІІI. Необходими документи, място и срок за подаването им: За участие в процедурата по подбор за заемане на длъжността: „Рехабилитатор” в Лаборатория за социални иновации – град Лясковец, по проект: „Нов шанс за социално включване в община Лясковец”, кандидатите трябва да представят следните документи: 1. Писмено заявление за участие в подбора (по образец), в което описват всички приложени документи; 2. Диплома за завършено висше образование и образователно-квалификационна степен и/или документ за професионална квалификация (копия и оригинали за сверяване); 3. Мотивационно писмо; 4. Професионална автобиография (CV); 5. Документ за самоличност (копие и оригинал за сверяване); 6. Свидетелство за съдимост (копие и оригинал за сверяване); 7. Документи, удостоверяващи професионалния опит (копия и оригинали за сверяване) - при наличие на такива; 8. Документ за допълнителна квалификация (копие и оригинал за сверяване) - при наличие на такава; 9. Декларация за съгласие за обработване на лични данни. При подаване на документите всеки кандидат представя оригиналите на исканите копия за сверяване. Документите за кандидатстване за длъжността се подават лично или чрез пълномощник в Информационния център на Община Лясковец, в сградата на Община Лясковец, на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, всеки работен ден от 08:00 часа до 17:00 часа, в срок до 06.11.2018 г.   IV. Начин на провеждане на подбора: Подборът на кандидати ще се проведе по следния начин: 1. Подбор по документи; 2. Интервю – събеседване с допуснатите на първи етап кандидати.

Заявление и декларация