Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обява за свободно работно място за заемане на длъжността: „Сътрудник, социални дейности” в Лаборатория за социални иновации – град Лясковец, по проект: „Нов шанс за социално включване в община Лясковец” 30.10.2018 Във връзка с реализацията на проект „Нов шанс за социално включване в община Лясковец” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, по Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Лясковец - Стражица”, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура BG05M9OP001-2.014, Мярка МИГ04 „Социални иновации за активно социално включване” на МИГ „Лясковец - Стражица”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 и необходимостта от провеждане на подбор на кандидатите за заемане на длъжността „Сътрудник, социални дейности” в Лаборатория за социални иновации – град Лясковец, по проект „Нов шанс за социално включване в община Лясковец”, Община Лясковец обявява свободно работно място за заемане на длъжността „Сътрудник, социални дейности” в Лаборатория за социални иновации – град Лясковец, по проект: „Нов шанс за социално включване, при следните условия: I. Изисквания към кандидатите: Кандидатите за заемане на длъжността: „Сътрудник, социални дейности” в Лаборатория за социални иновации – гр. Лясковец, по проект: „Нов шанс за социално включване в община Лясковец”, трябва: 1. да притежават висше образование, образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър по…” или „бакалавър” или „магистър”; област на висше образование: „Социални, стопански и правни науки”, професионално направление „Социални дейности”, „Администрация и управление” или еквивалент; 2. да има добра компютърна грамотност MS Office (Word, Excel), Internet и съответните практически умения; 3. да не са осъждани; 4. да са физически и психически здрави; 5. да притежават личностни качества като отговорност, лоялност, инициативност, комуникативност. II. Информация за длъжността: Длъжността „Сътрудник, социални дейности” в Лаборатория за социални иновации – гр. Лясковец, по проект: „Нов шанс за социално включване в община Лясковец” е с код по НКПД 34123006. Основните задължения, включени в нея са следните: Консултиране, здравна, социална, образователна и психологическа подкрепа на целевите групи с цел подобряване на достъпа до пазара на труда.   ІІI. Необходими документи, място и срок за подаването им: За участие в процедурата по подбор за заемане на длъжността: „Сътрудник, социални дейности” в Лаборатория за социални иновации – гр. Лясковец, по проект: „Нов шанс за социално включване в община Лясковец”, кандидатите трябва да представят следните документи: 1. Писмено заявление за участие в подбора (по образец), в което описват всички приложени документи; 2. Диплома за завършено висше образование и образователно-квалификационна степен и/или документ за професионална квалификация (копия и оригинали за сверяване); 3. Мотивационно писмо; 4. Професионална автобиография (CV); 5. Документ за самоличност (копие и оригинал за сверяване); 6. Свидетелство за съдимост (копие и оригинал за сверяване); 7. Документи, удостоверяващи професионалния опит (копия и оригинали за сверяване) - при наличие на такива; 8. Документ за допълнителна квалификация (копие и оригинал за сверяване) - при наличие на такава; 9. Декларация за съгласие за обработване на лични данни. При подаване на документите всеки кандидат представя оригиналите на исканите копия за сверяване. Документите за кандидатстване за длъжността се подават лично или чрез пълномощник в Информационния център на Община Лясковец, в сградата на Община Лясковец, на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, всеки работен ден от 08:00 часа до 17:00 часа, в срок до 06.11.2018 г.   IV. Начин на провеждане на подбора: Подборът на кандидати ще се проведе по следния начин: 1. Подбор по документи; 2. Интервю – събеседване с допуснатите на първи етап кандидати.

Заявление и декларация