Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление УТ-01-4703 / 10.09.2018 г. 11.09.2018 На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:   Със ЗАПОВЕД № 1710 от 10.09.2018 г. на Кмета на Общината е разрешено да се изработи проект за Частично изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация (ЧИ на ПУП - ПР) на с. Драгижево, в обхвата на урегулиран поземлен имот (УПИ) V-442 в кв. 24 по плана на с. Драгижево, общ. Лясковец. С проекта за частично изменение на действащия Подробен устройствен план да се направят следните промени: Вътрешната регулационна линия между урегулираните поземлени имоти УПИ V-442 и УПИ ІV-444 в кв. 24, да се приведе в съответствие със съществуващата кадастрална граница на поземлените имоти, съгласно § 8, ал. 2, т. 3 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията и да се промени уличната регулация на улица с о.т. 118 - 157 в частта пред УПИ V-442 в кв. 24 по плана на с. Драгижево, общ. Лясковец   На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 1710 от 10.09.2018 г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.     За Кмет: ИНЖ. РОСИЦА ГОСПОДИНОВА ЗАМЕСТНИК - КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ (Съгласно Заповед № 1320/04.08.2017 г. на Кмета на Община Лясковец)