Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление УТ-03-5933 / 12.11.2018 г. 22.11.2018 На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: Изготвен е Подробен устройствен план - План за застрояване и Парцеларни планове за техническата инфраструктура (ПУП-ПЗ и ПП) с обхват поземлен имот извън границите на урбанизираната територия, отразен с № 44793.123.104 по Кадастралната карта и кадастралния регистър на землището на гр. Лясковец, местност „Писунка”, с площ от 3000 кв.м., отразен с начин на трайно ползване „нива”, с цел промяна предназначението на земеделската земя в съществуващите граници на поземления имот и обособяване на урегулиран поземлен имот с конкретно предназначение „за жилищни нужди” и пределно допустими показатели за зона от вида „за ниско жилищно застрояване” (Жм) – плътност на застрояване (Пзастр.) до 60%; озеленена площ (Позел.) до 60%; интензивност на застрояване (К инт.) до 1,2 и максимална височина до 10м., включително парцеларни планове за елементите на необходимата техническа инфраструктура към имота. Заинтересуваните лица могат да се запознаят с проекта в стая № 17 на Община Лясковец и на основание чл.128, ал.5 от Закона за устройство на територията, в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящето обявление, могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация Лясковец.