Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление ИЖС-110 / 08.01.2018 г. 09.01.2018 На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД № 89 от 08.01.2018г. на Кмета на Общината е разрешено да се възложи изработване на проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация на с. Козаревец, общ. Лясковец, в обхвата на урегулиран поземлен имот (УПИ) ІV-78 в кв. 24, с който съгласно чл. 134, ал. 1, т. 1 от Закона за устройство на територията, да се раздели УПИ IV-78 в кв. 24 като се обособят два нови урегулирани поземлени имоти - УПИ IV-135 и УПИ XI-134 в кв. 24, при запазване установената зона Жм с пределно допустими показатели за преобладаващо застрояване – ниско застрояване Н (до 10,00м), съгласно чл. 23 от ЗУТ, плътност на застрояване П л застр. от 20 % до 60 %, интензивност на застрояване К инт. 0,5 до 1.2 и необходима озеленена площ от 40 % до 60 %, и при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. Заповедта да се обяви на заинтересуваните лица - за сведение и изпълнение. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 89 от 08.01.2018г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.   д-р Ив. Гецова /п/ Кмет на Община Лясковец