Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление УТ-01-2012 / 10.04.2018 г. 18.04.2018 На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД № 629 от 10.04.2018 г. на Кмета на Общината е разрешено да се изработи проект за Частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация (ЧИ на ПУП - ПР) на с. Джулюница, в обхвата на урегулирани поземлени имоти УПИ I-331 и УПИ II-332 в кв. 35 по плана на с. Джулюница. С проекта за частично изменение на действащия Подробен устройствен план да се направят следните промени: Вътрешните регулационни линии между УПИ I-331 и УПИ II-332 в кв. 35 да се приведат в съответствие със съществуващата кадастрална граница на поземлените имоти съгласно §8, ал. 2, т. 3 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 266 от 22.01.2018 г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.   д-р Ив. Гецова /п/ Кмет на Община Лясковец