Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление УТ-01-374 / 22.01.2018 г. 25.01.2018 На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД № 266 от 22.01.2018г. на Кмета на Общината е разрешено да се възложи изработване на проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация на гр. Лясковец, общ. Лясковец, в обхват на урегулиран поземлен имот (УПИ) XXIII-1538 в кв. 44, с който съгласно чл. 134, ал. 2, т. 6 и т. 7 и условията на § 8, ал. 2, т. 3 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията, да се раздели УПИ XXIII-1538 в кв. 44, като се обособят два нови урегулирани поземлени имоти: УПИ XXIII-1538 и УПИ ХXIХ-1538 в кв. 44 по действащия Подробен устройствен план за регулация на гр. Лясковец, северната регулационна граница с УПИ VІ-1539 и западната регулационна граница с УПИ ХІV-1540 да се променят като регулационните граници се поставят в съответствие с кадастралните граници на поземлените имоти (ПИ) № 1539 и № 1540, за които са отредени, при запазване установената зона Жм с пределно допустими показатели за преобладаващо застрояване – ниско застрояване Н (до 10,00м), съгласно чл. 23 от ЗУТ, плътност на застрояване П л застр. от 20 % до 60 %, интензивност на застрояване К инт. 0,5 до 1.2 и необходима озеленена площ от 40 % до 60 %, и при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. Заповедта да се обяви на заинтересуваните лица - за сведение и изпълнение. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 266 от 22.01.2018г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.   д-р Ив. Гецова /п/ Кмет на Община Лясковец