Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление УТ-01-3884 / 16.07.2018 г. 16.07.2018 На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД № 1231 от 16.07.2018г. на Кмета на Общината е разрешено да се изработи проект за Частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация (ЧИ на ПУП - ПР) на с. Драгижево, в обхвата на урегулирани поземлени имоти УПИ ХХІІ-263, УПИ ХХІ-265, УПИ XX-264,265, УПИ ХІХ-264 и УПИ ХVІІI-265 в кв. 6 по плана на с. Драгижево, общ. Лясковец. С проекта за частично изменение на действащия Подробен устройствен план да се направят следните промени: Вътрешните регулационни линии между урегулираните поземлени имоти УПИ ХХІІ-263, УПИ ХХІ-265, УПИ XX-264,265, УПИ ХІХ-264 и УПИ ХVІІI-265 в кв. 6 по ПУП - ПР на с. Драгижево, да се приведат в съответствие със съществуващите кадастрални граници на поземлените имоти съгласно § 8, ал. 2, т. 3 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 1231 от 16.07.2018 г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.   д-р Ив. Гецова /п/ Кмет на Община Лясковец