Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост 23.01.2018 Заповед №274 / 23.01.2018 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост с кадастрален №867, за който е отреден УПИ V - общински, в кв. 55 по ПУП - ПР на с. Козаревец.

Заповед №274 / 23.01.2018 г.