Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Съобщение на вниманието на собствениците на излезли от употреба моторни превозни средства 03.07.2018 Във връзка със спазване изискванията на разпоредбите на чл. 18, ал. 1 от Наредбата за излезли от употреба моторни превозни средства (Наредбата за ИУМПС), приета с ПМС № 11/15.01.2013 г. и разпоредбите на чл. 57, ал. 6 и чл. 58, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Лясковец, приета от Общински съвет - Лясковец, Уведомяваме всички собственици на ИУМПС на територията на Община Лясковец, че са длъжни: 1. да ги предават на площадки за събиране и съхраняване или в центрове за разкомплектуване; 2. собственик на моторно превозно средство, на което не е заверен знака за технически преглед за повече от две години от определената му дата за следващ преглед за проверка на техническата му изправност, в случай че то се намира върху държавна или общинска собственост е длъжен да го предаде на площадка за събиране и съхраняване или в център за разкомплектоване; 3. собственик на моторно превозно средство с прекратена регистрация, за което има изрично писмено уведомление от лицензиран застраховател, на основание представено доказателство за съхраняване на МПС в частен имот, е длъжен да го предаде на площадка за временно съхраняване или в център за разкомплектоване в случаи, че се установи, че МПС се намира върху имот, държавна или общинска собственост. При констатиране на нарушения относно разпоредбите на чл. 18, ал. 1 от Наредбата за излезли от употреба моторни превозни средства (Наредбата за ИУМПС) и разпоредбите на чл. 57, ал. 6 и чл. 58, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Лясковец, на нарушителите ще бъдат връчвани предписания за премeстване на ИУМПС. Срокът за преместване, ще започне да тече от деня, следващ посочената в предписанието дата и ще завърши в 24 часа на 14 (четиринадесетия) ден. На собствениците на ИУМПС, които не изпълнят предписанието за преместване, ще бъдат съставяни актове за установяване на административно нарушение, като се спазят изискванията на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).