Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обява за 4 свободни работни места за заемане на длъжността: „Технически организатор” в Мобилен център за интегрирани социални услуги – град Лясковец, по проект: „Нов шанс за социално включване в община Лясковец” 30.10.2018 Във връзка с реализацията на проект „Нов шанс за социално включване в община Лясковец” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, по Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Лясковец - Стражица”, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура BG05M9OP001-2.014, Мярка МИГ04 „Социални иновации за активно социално включване” на МИГ „Лясковец - Стражица”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 и необходимостта от провеждане на подбор на кандидатите за заемане на длъжността „Технически организатор” в Мобилен център за интегрирани социални услуги – град Лясковец, по проект: „Нов шанс за социално включване в община Лясковец”, Община Лясковец обявява 4 (четири) свободни работни места за заемане на длъжността „Технически организатор” в Мобилен център за интегрирани социални услуги – град Лясковец, по проект: „Нов шанс за социално включване в община Лясковец”, както следва: - за гр. Лясковец – 1 работно място; - за с. Джулюница – 1 работно място; - за с. Добри дял – 1 работно място; - за с. Мерданя – 1 работно място, при следните условия: I. Изисквания към кандидатите: Кандидатите за заемане на длъжността: „Технически организатор” в Мобилен център за интегрирани социални услуги – град Лясковец, по проект: „Нов шанс за социално включване в община Лясковец”, трябва: 1. да притежават средно образование; 2. да не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер или не са лишени по съдебен или административен ред от правото да управляват моторно превозно средство; 3. да притежават личностни качества като отговорност, лоялност и инициативност. II. Информация за длъжността: Длъжността „Технически организатор” в Мобилен център за интегрирани социални услуги – град Лясковец, по проект: „Нов шанс за социално включване в община Лясковец” е с код по НКПД 41102007. Длъжността е предвидена за заемане от лица с увреждания на 4 (четири) часова заетост. Основните задължения, включени в нея са следните: 1. приема заявки от хора с увреждания и хора над 65 годишна възраст в невъзможност за самообслужване и желаещи да ползват пакет социални услуги от гр. Лясковец и съставните села – Мерданя, Добри дял и Джулюница; 2. обработва и предоставя получените заявки от нуждаещите се потребители на Мобилния център и Лабораторията за социални иновации; 3. съдейства при ползване и предоставяте на социални услуги на потребителите.   ІІI. Необходими документи, място и срок за подаването им: За участие в процедурата по подбор за заемане на длъжността: „Технически организатор” в Мобилен център за интегрирани социални услуги – град Лясковец, по проект: „Нов шанс за социално включване в община Лясковец”, кандидатите трябва да представят следните документи: 1. Писмено заявление за участие в подбора (по образец), в което описват всички приложени документи; 2. Диплома за завършено средно образование (копие и оригинал за сверяване); 3. Професионална автобиография (CV); 4. Документ за самоличност (копие и оригинал за сверяване); 5. Експертно решение на ТЕЛК за установяване на вида и степента на увреждането (копие и оригинал за сверяване); 6. Свидетелство за съдимост (копие и оригинал за сверяване); 7. Документи, удостоверяващи професионалния опит (копие и оригинал за сверяване) - при наличие на такива; 8. Документ за допълнителна квалификация (копие и оригинал за сверяване) - при наличие на такива; 9. Декларация за съгласие за обработване на лични данни. При подаване на документите всеки кандидат представя оригиналите на исканите копия за сверяване. Документите за кандидатстване за длъжността се подават лично или чрез пълномощник в Информационния център на Община Лясковец, в сградата на Община Лясковец, на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, всеки работен ден от 08:00 часа до 17:00 часа, в срок до 06.11.2018 г.   IV. Начин на провеждане на подбора: Подборът на кандидати ще се проведе по следния начин: 1. Подбор по документи; 2. Интервю – събеседване с допуснатите на първи етап кандидати.

Заявление и декларация