Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление УТ-01-2194 / 18.04.2018 г. 19.04.2018 На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД № 670 / 18.04.2018г. на Кмета на Общината е разрешено да се изработи проект за Частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация на гр.Лясковец, общ. Лясковец в обхвата на улица с о.т. 348 - 349. С проекта за частично изменение на Действащ подробен устройствен план да се направят следните промени: - Трасето на улица с о.т. 348 - 349 да се промени в участъка пред урегулиран поземлен имот VІ-200 в кв. 28, като уличната регулационна граница да съвпадне с кадастралната граница на поземлен имот № 200. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 670 / 18.04.2018г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.   д-р Ив. Гецова /п/ Кмет на Община Лясковец