Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление УТ-01-5349 / 17.10.2018 г. 01.11.2018 Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Ви съобщава: Със Заповед № 1954 от 17.10.2018г. на Кмета на Общината е разрешено да се възложи изработване на КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА (КПИИ) в обхвата на (УПИ) IV- за складова и търговска дейност и (УПИ) V - за складова и търговска дейност в кв. 133 - по действащия Подробен устройствен план за регулация на гр. Лясковец - Промишлена зона в следните части: Проектът за частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация и План за застрояване, е в обхвата на УПИ IV - за складова и търговска дейност и УПИ V - за складова и търговска дейност, които имоти се обединяват в един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот УПИ IV, с конкретно предназначение „за производствено-складови дейности - за хранителни изделия”, при пределно допустими показатели за устройствена зона от вида „предимно производствена” (ПП), плътност на застрояване Пл.застр. - до 80%, интензивност на застрояване Кинт. - до 2.5, плътност на озеленяване Позел. - не по-малко от 20%. Проектирането следва да е в съответствие с разпоредбите на Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройство, в обхват и съдържание съгласно изискванията на Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройство. 2. Инвестиционен проект за строеж: „Склад за готова продукция към съществуващ сладкарски цех” в новообразувания УПИ IV в кв. 133 по ПУП на гр. Лясковец - Промишлена зона, във фаза технически (работен) проект, изработен в обхват и съдържание съгласно разпоредбите на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройство. На основание чл. 124, ал..4, от Закона за устройство на територията, Заповед № 1954 от 17.10.2018г. на Кмета на Община Лясковец, не подлежи на оспорване.