Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обява на вниманието на собственици и ползватели на земеделски земи 01.08.2018 Общинска служба по земеделие - гр. Лясковец уведомява всички собственици и ползватели на земеделски земи, които са подали декларации по чл. 69 и заявления по чл. 70 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) за стопанската 2018/2019 г., че е изготвен предварителен регистър по чл. 72, ал. 2 от ППЗСПЗЗ за съответното землище в общината. Същият се намира в Общинска служба по земеделие - гр. Лясковец. Промени в предварителните регистри могат да се правят до 15.08.2018 г. на основание чл. 72, ал. 5 от ППЗСПЗЗ.