Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление УТ-01-2546 / 03.05.2018 г. 15.05.2018 Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД № 738 от 03.05.2018г. на Кмета на Общината е разрешено да се възложи изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива в обхвата на УПИ XIII-455, кв. 57 по плана на с. Козаревец, общ. Лясковец, в следните части: I. Проект за частично изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и План за застрояване (ЧИ на ПУП – ПР и ПЗ) на с. Козаревец: Проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация и План за застрояване в обхвата на УПИ XIII-455, кв. 57 по ПУП на с. Козаревец, общ. Лясковец, с който се обособява нов УПИ, като се променя предназначението му от „жилищно” в „за производствени дейности” и начин на застрояване „свободно”, при пределно допустими показатели за устройствена зона от вида „предимно производствена” (Пп), с плътност на застрояване Пз до 80%, интензивност на застрояване Кинт до 2.0, Позел. мин. 20 %. Проектирането следва да е в съответствие с разпоредбите на Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройство, в обхват и съдържание съгласно изискванията на Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройство. II. Инвестиционен проект за строеж: „Работилница за разработване на модулна система за иновативни еко зидарийни блокчета” в УПИ XIII-455, кв. 57 по ПУП на с. Козаревец, общ. Лясковец, след смяна на предназначението на имота от „жилищно” в „за производствени дейности” във фаза техническа (работна), изработен в обхват и съдържание съгласно разпоредбите на Наредба № 4 от 21 май 2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството. На основание чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, Заповед № 738 от 03.05.2018г. на Кмета на Община Лясковец, не подлежи на оспорване.   д-р Ив. Гецова /п/ Кмет на Община Лясковец