Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Съобщение за одобрен комплексен проект за инвестиционна инициатива 04.10.2018 Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл.149, ал.1 от Закона за устройство на територията, Ви съобщава, че е одобрен комплексен проект за инвестиционна инициатива за поземлен имот (ПИ) № 1075, който попада в урегулиран поземлен имот (УПИ) I – за читалище в кв. 88 по ПУП на с. Джулюница, в следните части: 1. ПУП – План за регулация и План за застрояване, одобрен със Заповед № 1812 от 26.09.2018г. на Кмета на Община Лясковец в обхвата на поземлен имот (ПИ) № 1075, който попада в урегулиран поземлен имот (УПИ) I – за читалище в кв. 88 по ПУП на с. Джулюница, като се обособява нов УПИ XVI – 1075 и се променя предназначението му. 2. Инвестиционен проект във фаза „технически проект”, като част от КПИИ по чл. 150 от ЗУТ, одобрен на 26.09.2018г. от главния архитект на Община Лясковец и издадено Разрешение за строеж № 49Дж – КПИИ / 26.09.2018г. за строеж „Промяна предназначението на съществуваща жилищна сграда в агроаптека, цех за пакетиране със складови помещения и кол център; изграждане на нов склад и навес” по етапно: І етап: Промяна предназначението на съществуваща жилищна сграда в агроаптека, цех за пакетиране със складови помещения и кол център; ІІ етап: Изграждане на нов склад и навес   Заинтересуваните лица могат да се запознаят с комплексния проект и разрешението за строеж в стая № 17 на Община Лясковец и на основание чл.149, ал.3 от Закона за устройство на територията, в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящо обявление, могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

Съобщение за одобрен комплексен проект за инвестиционна инициатива