Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление УТ-01-2009 / 10.04.2018 г. 25.04.2018 На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД № 626 / 10.04.2018г. на Кмета на Общината е разрешено да се изработи проект за Частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за застрояване (ЧИ на ПУП - ПЗ) на гр. Лясковец, в обхвата на УПИ XXIX - за жилищно строителство и магазини в кв. 72, съгласно който да се предвиди застрояване на едноетажна пристройка - за обществено обслужване (Оо), за разширение на съществуващо Кафе-аперитив, разположено на Първи надземен етаж - Партерен етаж в изградената в имота Четириетажна масивна жилищна сграда, при запазване на установената устройствена зона Жс с пределно допустими показатели: плътност на застрояване Пл.застр. до 70 %, интензивност на застрояване Кинт. до 2,0 и необходима озеленена площ по-голяма от 30 %, начин на застрояване свободен и при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 626 / 10.04.2018г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.   д-р Ив. Гецова /п/ Кмет на Община Лясковец