Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление УТ-01-4636 / 04.09.2018 г. 07.09.2018 На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:   Със ЗАПОВЕД № 1684/03.09.2018 г. на Кмета на Общината е разрешено да се възложи изработване на проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация на гр.Лясковец в обхвата на урегулирани поземлени имоти (УПИ) ХХVІ-667 и ХХVІІ-668 в кв. 50, като към УПИ ХХVІ-667, кв.50 да се приобщи част от УПИ ХХVIІ-668, кв.50 и се обособят нови самостоятелни УПИ: УПИ ХХVI- 667 с площ 595 кв.м. и УПИ ХХVІІ-668 с площ 301кв.м., при запазване на жилищната устройствена зона, с пределно допустими показатели за преобладаващо застрояване – ниско застрояване Н до 10,00 м, плътност на застрояване Пзастр. до 60 %, интензивност на застрояване Кинт. 1.2 и необходима озеленена площ от 40 до 60 %, при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. Заповедта да се обяви на заинтересуваните лица - за сведение и изпълнение. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 1684 от 03.09.2018 г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.     ЗА КМЕТ: ИНЖ. РОСИЦА ГОСПОДИНОВА ЗАМЕСТНИК - КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ (Съгласно Заповед № 1320/04.08.2017 г. на Кмета на Община Лясковец)