Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление УТ-01-6733 / 12.12.2018 г. 13.12.2018 На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД № 2475 от 10.12.2018г. на Кмета на Общината е разрешено да се възложи изработване на проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация на гр. Лясковец, общ. Лясковец, в обхвата на урегулиран поземлен имот (УПИ) XIIІ-681 и XVII-685 в кв. 22 по ПУП на гр. Лясковец, общ. Лясковец. С проекта за частично изменение на действащия Подробен устройствен план на гр. Лясковец да се направят следните промени: към УПИ XIII-681 в кв.22 да се предаде част от УПИ XVII-685 в кв.22 по действащия ПУП на гр. Лясковец, с площ на предаваемото място - 57,00 кв.м. съгласно разпоредбите на § 8, ал. 2, т. 2 от Предходните разпоредби на Закона за устройство на територията и съгласно графичната част - неразделна част от настоящата заповед. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 2475 от 10.12.2018г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.