Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Решения на Общински съвет Лясковец от 2014 година

Търсене в решенията на Общински съвет:

Решение № 547 / 29.12.2014

Относно: План за работа на Общински съвет - Лясковец през първото полугодие на 2015 година.

Решение № 546 / 29.12.2014

Относно: Включване на имот - частна общинска собственост, в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост, през 2014 година.

Решение № 545 / 29.12.2014

Относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост.

Решение № 544 / 29.12.2014

Относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост.

Решение № 543 / 29.12.2014

Относно: Информация за есенните селскостопански дейности - получена продукция и сеитба.

Решение № 542 / 29.12.2014

Относно: Културен календар на Община Лясковец за периода от месец януари 2015 г. до края на месец март 2015 г. и План - сметка на необходимите средства за обезпечаване на проявите, включени в културния календар.

Решение № 541 / 29.12.2014

Относно: Приемане на допълнение и изменение на Решение № 417/12.02.2014 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане бюджета на Община Лясковец за 2014 година.

Решение № 540 / 29.12.2014

Относно: Утвърждаване на такса за услуги по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община Лясковец за 2015 година.

Решение № 539 / 29.12.2014

Относно: Предложение от кмета на с. Джулюница, относно размера на промила за такса „битови отпадъци” на физически лица в Кметство с.Джулюница за 2015 г.

Решение № 538 / 29.12.2014

Относно: Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ.

Решение № 537 / 08.12.2014

Относно: Провеждане на общо събрание на „Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци - ООД” - Велико Търново.

Решение № 536 / 27.11.2014

Относно: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.

Решение № 535 / 27.11.2014

Относно: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.

Решение № 534 / 27.11.2014

Относно: Включване на имот - частна общинска собственост, в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост, през 2014 година.

Решение № 533 / 27.11.2014

Относно: Обявяване на имот - частна общинска собственост, за публична общинска собственост, на основание чл.3, ал.2 от Закона за общинската собственост.

Решение № 532 / 27.11.2014

Относно: Избор на лице, осъществяващо управление на горските територии - общинска собственост.

Решение № 531 / 27.11.2014

Относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от Закона за местните данъци и такси.

Решение № 530 / 27.11.2014

Относно: Програма за дейността на читалищата в община Лясковец за 2015 година.

Решение № 529 / 27.11.2014

Относно: Допълнение и изменение на Решение № 417/12.02.2014 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане бюджета на Община Лясковец за 2014 година.

Решение № 528 / 27.11.2014

Относно: Издаване на запис на заповед от Община Лясковец в полза на Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция, за обезпечаване на авансово плащане по Договор № 41/3/3220634/04.08.2014 г. за отпускане на финансова помощ за проект: „Рехабилитация и благоустрояване на детски площадки в град Лясковец” по мярка 322 на Стратегия за местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Лясковец - Стражица”.

Решение № 527 / 27.11.2014

Относно: Издаване на запис на заповед от Община Лясковец в полза на Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция, за обезпечаване на авансово плащане по Договор № 41/3/3221335/04.08.2014 г. за отпускане на финансова помощ за проект: „Ремонт на Музей на гурбетчийското градинарство, като сграда с местно културно значение в град Лясковец” по мярка 322 на Стратегия за местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Лясковец - Стражица”.

Решение № 526 / 23.10.2014

Относно: Одобряване изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец и председателя на Общински съвет - Лясковец за третото тримесечие на 2014 година.

Решение № 525 / 23.10.2014

Относно: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.

Решение № 524 / 23.10.2014

Относно: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.

Решение № 523 / 23.10.2014

Относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост.

Решение № 522 / 23.10.2014

Относно: Определяне на цена за водоустойчиви, светлоотразителни стикери със съответния номер на разрешението за таксиметров превоз на пътници.

Решение № 521 / 23.10.2014

Относно: Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър превоз.

Решение № 520 / 23.10.2014

Относно: Допълване на списъка на пътуващите служители в общинска администрация на Община Лясковец за 2014 година.

Решение № 519 / 23.10.2014

Относно: Изменение на Решение № 416/12.02.2014 г. на Общински съвет-Лясковец за одобряване общата численост и структурата на общинска администрация в Община Лясковец.

Решение № 518 / 23.10.2014

Относно: Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовката за есенно-зимния сезон на 2014 - 2015 година в Община Лясковец.

Решение № 517 / 23.10.2014

Относно: Определяне кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд - Велико Търново.

Решение № 516 / 23.10.2014

Относно: Определяне кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд - Велико Търново.

Решение № 515 / 23.10.2014

Относно: Определяне кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд - Велико Търново.

Решение № 514 / 23.10.2014

Относно: Информация за актуализирано разпределение на променените бюджети по плана на бюджета на Община Лясковец за третото тримесечие на 2014 година.

Решение № 513 / 23.10.2014

Относно: Поемане на общински дълг - кредит от Фонд за органите на местното самоуправление в България „ФЛАГ” ЕАД за изпълнение на проекти, финансирани по договори за безвъзмездна финансова помощ № 41/3/3230236/17.09.2013 г., № 41/3/3130155/18.10.2013 г., № 41/3/3220065/21.10.2013 г. и № 41/3/3130631/12.03.2014 г., сключени с Държавен фонд „Земеделие“ и Сдружение „Местна инициативна група Лясковец - Стражица”, със средства от Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г.

Решение № 512 / 23.10.2014

Относно: Определяне на размера на трудовото възнаграждение на кмета на Кметство с.Джулюница в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет, считано от 24.10.2014 г.

Решение № 511 / 23.10.2014

Относно: Попълване състава на постоянна комисия в Общински съвет-Лясковец.

Решение № 510 / 18.09.2014

Относно: Отдаване под наем на имоти - публична общинска собственост.

Решение № 509 / 18.09.2014

Относно: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване извън границите на урбанизирана територия за поземлени имоти с №№ 063030 и 000235 по Картата за възстановена собственост в землището на с.Козаревец, община Лясковец, местност „До шосето”.

Решение № 508 / 18.09.2014

Относно: Определяне срока на валидност на разрешението за таксиметров превоз на пътници.

Решение № 507 / 18.09.2014

Относно: Кандидатстване на Община Лясковец с проект: „Ремонт на тротоар, разположен по южната граница на улица „Бузлуджа”, от о.т. 234 до о.т. 43 и отклонение за църква „Св. Васил” по ПУП на гр.Лясковец” по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Стратегия за местно развитие на СНЦ „МИГ - Лясковец - Стражица” по Програма за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.

Решение № 506 / 18.09.2014

Относно: Прекратяване на Сдружение „За чисти селища“, учредено между общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица.

Решение № 505 / 18.09.2014

Относно: Приемане актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2015 г. - 2017 г.

Решение № 504 / 18.09.2014

Относно: Приемане на изменение и допълнение на Решение № 417/ 12.02.2014 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2014 година.

Решение № 503 / 18.09.2014

Относно: Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на Кметство Джулюница в Община Лясковец.

Решение № 502 / 28.08.2014

Относно: Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Лясковец.

Решение № 501 / 28.08.2014

Относно: Изменение на Решение № 489/31.07.2014 г. на Общински съвет - Лясковец за издаване на запис на заповед от Община Лясковец в полза на Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция, за обезпечаване на авансово плащане по Договор № 41/3/3210627/21.03.2014 г. за отпускане на финансова помощ за проект: „Изграждане на центрове за отдих, свободно време и спорт в селата Драгижево и Мерданя от територията на Община Лясковец”, по мярка 321 на Стратегия за местно развитие на сдружение „Местна инициативна група Лясковец - Стражица”.

Решение № 500 / 28.08.2014

Относно: Утвърждаване структурата на образователната мрежа на учебно-възпитателните заведения на територията на Община Лясковец за учебната 2014/2015 година.

Решение № 499 / 28.08.2014

Относно: Приемане на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива в община Лясковец за периода 2014-2017 година и Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива в община Лясковец за периода 2014-2024 година.

Решение № 498 / 28.08.2014

Относно: Приемане на Общински план за развитие на Община Лясковец за периода 2014 - 2020 година.

Решение № 497 / 31.07.2014

Относно: Отчет за дейността на Общински съвет - Лясковец през първото полугодие на 2014 година.

Решение № 496 / 31.07.2014

Относно: Включване на имот - частна общинска собственост, в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2014 година.

Решение № 495 / 31.07.2014

Относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост.

Решение № 494 / 31.07.2014

Относно: Разпореждане с имоти - частна общинска собственост, включени в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2014 година.

Решение № 493 / 31.07.2014

Относно: Обявяване имот - публична общинска собственост за частна общинска собственост, поради отпаднало предназначение.

Решение № 492 / 31.07.2014

Относно: Искане за безвъзмездно прехвърляне по реда на чл. 54 от Закона за държавната собственост, на имот - частна държавна собственост и придобиването му от Община Лясковец.

Решение № 491 / 31.07.2014

Относно: Одобряване изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец и председателя на Общински съвет - Лясковец за второто тримесечие на 2014 година.

Решение № 490 / 31.07.2014

Относно: Приемане на Правила за публично-частно партньорство в Община Лясковец по проект: „Разработване и прилагане на ефективни общински политики в партньорство с гражданите на община Лясковец”, по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 13-13-98/ 25.10.2013 г., финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”.

Решение № 489 / 31.07.2014

Относно: Издаване на запис на заповед от Община Лясковец в полза на Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция, за обезпечаване на авансово плащане по Договор № 41/3/3210627/21.03.2014 г. за отпускане на финансова помощ за проект: „Изграждане на центрове за отдих, свободно време и спорт в селата Драгижево и Мерданя от територията на Община Лясковец”, по мярка 321 на Стратегия за местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Лясковец - Стражица”.

Решение № 488 / 31.07.2014

Относно: Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Лясковец към 30.06.2014 година.

Решение № 487 / 31.07.2014

Относно: Информация за актуализирано разпределение на променените бюджети по плана на бюджета на Община Лясковец за второто тримесечие на 2014 година.

Решение № 486 / 31.07.2014

Относно: Средищни училища в Община Лясковец, предвидени за включване в Списъка на средищните училища при актуализирането му за учебната 2014/2015 година.

Решение № 485 / 31.07.2014

Относно: Приемане на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Лясковец.

Решение № 484 / 03.07.2014

Относно: Създаване на регионално сдружение по чл.24 от Закона за управление на отпадъците за регион Велико Търново.

Решение № 483 / 23.06.2014

Относно: Удостояване с годишна награда за заслуги към Община Лясковец в областта на спорта.

Решение № 482 / 23.06.2014

Относно: Удостояване с годишна награда за заслуги към Община Лясковец в областта на образованието.

Решение № 481 / 23.06.2014

Относно: Удостояване с годишна награда за заслуги към Община Лясковец в областта на образованието.

Решение № 480 / 23.06.2014

Относно: Удостояване с годишна награда за заслуги към Община Лясковец в областта на икономиката.

Решение № 479 / 23.06.2014

Относно: Удостояване със звание „Почетен гражданин на Община Лясковец”.

Решение № 478 / 23.06.2014

Относно: Преименуване на стадион „Юнак” гр.Лясковец.

Решение № 477 / 23.06.2014

Относно: План за работа на Общински съвет - Лясковец през второто полугодие на 2014 година.

Решение № 476 / 23.06.2014

Относно: Включване на имоти - частна общинска собственост, в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост, през 2014 година.

Решение № 475 / 23.06.2014

Относно: Изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от Закона за местните данъци и такси.

Решение № 474 / 23.06.2014

Относно: Информация за извършените пролетни селскостопански дейности и осъществената подготовка за жътвената кампания за стопанската 2013-2014 г., сравнена с предходната стопанска година.

Решение № 473 / 23.06.2014

Относно: Кандидатстване на Община Лясковец с проект: „Реконструкция на спортна площадка и изграждане на достъп за хора с увреждания в град Лясковец” по Наредба № 2 за финансово подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения на Министерство на младежта и спорта.

Решение № 472 / 23.06.2014

Относно: Разглеждане точка 8 от дневния ред на заседанието на Общински съвет - Лясковец на 23.06.2014 г. на закрито заседание.

Решение № 471 / 23.06.2014

Относно: Разглеждане точка 7 от дневния ред на заседанието на Общински съвет - Лясковец на 23.06.2014 г. на закрито заседание.

Решение № 470 / 16.06.2014

Относно: Обявяване на сградата на Музея на гурбетчийското градинарство, находяща се в кв.97, УПИ VІІ по плана на гр.Лясковец, находяща се на ул. „Петър Караминчев” № 22, като сграда с местно историческо и културно значение, във връзка с кандидатстване на Община Лясковец с проект: „Ремонт на Музей на гурбетчийското градинарство, като сграда с местно културно значение в град Лясковец” по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Стратегия за местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Лясковец - Стражица”.

Решение № 469 / 16.06.2014

Относно: Наименование на Музей на гурбетчийското градинарство.

Решение № 468 / 16.06.2014

Относно: Годишни финансови отчети на „ЛОТОС” ЕООД за 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 и 2013 година.

Решение № 467 / 16.06.2014

Относно: Доклад на ликвидатора на „ЛОТОС” ЕООД.

Решение № 466 / 30.05.2014

Относно: Информация за извършените ремонти на сградата на Медицинския център в гр.Лясковец през 2013 г.

Решение № 465 / 30.05.2014

Относно: Представяне информация за досега извършените строително-ремонтни работи по проекти в Музея на гурбетчийското градинарство.

Решение № 464 / 30.05.2014

Относно: Разпореждане с имоти - частна общинска собственост, включени в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2014 година.

Решение № 463 / 30.05.2014

Относно: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване извън границите на урбанизирана територия - поземлен имот с № 143002 по Картата за възстановена собственост на землището на гр.Лясковец, местност „Клена”.

Решение № 462 / 30.05.2014

Относно: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план -План за застрояване извън границите на урбанизирана територия за поземлени имоти с № № 140015 и 140014 по Картата за възстановена собственост на землището на гр. Лясковец, местност „Чифлика”.

Решение № 461 / 30.05.2014

Относно: Избор на представител на Община Лясковец в Общото събрание на акционерите на Многопрофилна областна болница за активно лечение „Д-р Стефан Черкезов” АД - гр. Велико Търново.

Решение № 460 / 30.05.2014

Относно: Избор на представител на Община Лясковец в Общото събрание на акционерите на Многопрофилна областна болница за активно лечение „Д-р Стефан Черкезов” АД - гр. Велико Търново.

Решение № 459 / 30.05.2014

Относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2014 година, одобрена с Протокол от 16.05.2014 г. на заседание на Комисията за закрила на детето при Община Лясковец.

Решение № 458 / 30.05.2014

Относно: Издаване на запис на заповед от Община Лясковец в полза на Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция, за обезпечаване на авансово плащане по Договор № 41/3/3210066/17.12.2013 г. за отпускане на финансова помощ за проект: „Създаване на съвременни условия за спорт, отдих и рекреация на активните младежи и жители на община Лясковец” по мярка 321 на Стратегия за местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Лясковец - Стражица”.

Решение № 457 / 30.05.2014

Относно: Информация за актуализирано разпределение на променените бюджети по плана на бюджета на Община Лясковец за първото тримесечие на 2014 година.

Решение № 456 / 24.04.2014

Относно: Одобряване изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец и председателя на Общински съвет - Лясковец за първото тримесечие на 2014 година.

Решение № 455 / 24.04.2014

Относно: Включване на имот - частна общинска собственост, в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост, през 2014 година.

Решение № 454 / 24.04.2014

Относно: Отчет за дейността на читалищата в Община Лясковец през 2013 година.

Решение № 453 / 24.04.2014

Относно: Приемане на допълнение и изменение на Решение № 417/12.02.2014 г. на Общински съвет - Лясковец, за приемане бюджета на Община Лясковец за 2014 година.

Решение № 452 / 24.04.2014

Относно: Приемане изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от Закона за местните данъци и такси.

Решение № 451 / 24.04.2014

Относно: Приемане изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за извършване на социални услуги в Община Лясковец, приета от Общински съвет - Лясковец.

Решение № 450 / 24.04.2014

Относно: Приемане Годишен план за развитие на социалните услуги в община Лясковец за 2014 г. - 2015 г., във връзка с изпълнението на утвърдената от общински съвет „Стратегия за развитие на социалните услуги 2011 г. - 2015 г.”.

Решение № 449 / 24.04.2014

Относно: Издаване на запис на заповед от Община Лясковец в полза на Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция, за обезпечаване на авансово плащане по Договор № 41/3/3130631/12.03.2014 г. за отпускане на финансова помощ за проект: „Развитие на нови туристически атракции към Музея на гурбетчийското градинарство в град Лясковец” по мярка 313 на Стратегия за местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Лясковец - Стражица”.

Решение № 448 / 24.04.2014

Относно: Финансиране от държавния бюджет на обекти от общинската пътна мрежа през 2014 година.

Решение № 447 / 24.04.2014

Относно: Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за пролетно-летния сезон на 2014 година в Община Лясковец.

Решение № 446 / 24.04.2014

Относно: Предложение от „Медицински център І - Лясковец” ЕООД гр.Лясковец, във връзка с неразпределената печалба на дружеството за 2013 година.

Решение № 445 / 24.04.2014

Относно: Годишен финансов отчет на „Медицински център І - Лясковец” ЕООД за 2013 година.

Решение № 444 / 24.04.2014

Относно: Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на Кметство Джулюница на Община Лясковец.

Решение № 443 / 27.03.2014

Относно: Молба от Кирил Ангелов Киров, с адрес: с.Джулюница, ул. „Трети март” № 36, за еднократна финансова помощ.

Решение № 442 / 27.03.2014

Относно: Включване на имот - частна общинска собственост, в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост, през 2014 година.

Решение № 441 / 27.03.2014

Относно: Провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост.

Решение № 440 / 27.03.2014

Относно: Разпореждане с имоти - частна общинска собственост.

Решение № 439 / 27.03.2014

Относно: Разпореждане с имоти - частна общинска собственост.

Решение № 438 / 27.03.2014

Относно: Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти през 2013 година.

Решение № 437 / 27.03.2014

Относно: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване извън границите на урбанизирана територия - поземлен имот с № 123047 по Картата за възстановена собственост на землището на гр.Лясковец, местност „Писунка”.

Решение № 436 / 27.03.2014

Относно: Отчет на Програмата за опазване на околната среда на територията на община Лясковец, приета с Решение № 195/28.10.2008 г. на Общински съвет - Лясковец.

Решение № 435 / 27.03.2014

Относно: Календарен план за спортните прояви на Община Лясковец за 2014 година и План-сметка на необходимите средства за обезпечаването им.

Решение № 434 / 27.03.2014

Относно: Културен календар на Община Лясковец за периода от месец април до края на месец декември 2014 година и План - сметка на необходимите средства за обезпечаване на проявите.

Решение № 433 / 27.03.2014

Относно: Внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на дете.

Решение № 432 / 27.03.2014

Относно: Стратегия за организационно развитие на Община Лясковец, изготвена по проект: „Чрез ефективна структура към по-добри услуги за гражданите на общините Елена и Лясковец”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”.

Решение № 431 / 27.03.2014

Относно: Кандидатстване на Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност „ПАРТНЬОРИ ЗА ЛЯСКОВЕЦ” с проект: „Изграждане на информационен център за мобилни услуги и съвети за гражданите и бизнеса в Община Лясковец” по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Стратегия за местно развитие на СНЦ „МИГ – Лясковец - Стражица” по Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.

Решение № 430 / 27.03.2014

Относно: Кандидатстване на Община Лясковец с проект: „Ремонт на Музей на гурбетчийското градинарство, като сграда с местно културно значение в град Лясковец” по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Стратегия за местно развитие на СНЦ „МИГ – Лясковец - Стражица” по Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.

Решение № 429 / 27.03.2014

Относно: Кандидатстване на Община Лясковец с проект: „Рехабилитация на тротоари и пешеходни алеи в малките населени места на територията на община Лясковец”, по Компонент 1 „Кандидатстване с готови инвестиционни проекти” на Процедурата за подпомагане на малките населени места за изпълнението на благоустройствени дейности, техническа инфраструктура и проекти със социална насоченост.

Решение № 428 / 27.03.2014

Относно: Кандидатстване на Община Лясковец с проект: „Възстановяване на зона за обществен отдих около Читалище „Земеделец” в село Козаревец”, по Компонент 1 „Кандидатстване с готови инвестиционни проекти” на Процедурата за подпомагане на малките населени места за изпълнението на благоустройствени дейности, техническа инфраструктура и проекти със социална насоченост.

Решение № 427 / 27.03.2014

Относно: Кандидатстване на Община Лясковец с проект: „Обновяване на обществена сграда на кметство в село Мерданя, община Лясковец”, по Компонент 1 „Кандидатстване с готови инвестиционни проекти” на Процедурата за подпомагане на малките населени места за изпълнението на благоустройствени дейности, техническа инфраструктура и проекти със социална насоченост.

Решение № 426 / 27.03.2014

Относно: Даване съгласие за поставяне на мемориален знак в памет на Емил Емилов Шарков, в УПИ-І - за училище, в кв.81 по Подробен устройствен план на гр.Лясковец.

Решение № 425 / 27.02.2014

Относно: Одобряване на бюджетната прогноза на Община Лясковец за 2015 година - 2017 година.

Решение № 424 / 27.02.2014

Относно: Включване на имоти - частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост, през 2014 година.

Решение № 423 / 27.02.2014

Относно: Разпореждане с имоти - частна общинска собственост.

Решение № 422 / 27.02.2014

Относно: Разпореждане с имоти - частна общинска собственост, включени в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2014 година.

Решение № 421 / 27.02.2014

Относно: Разпореждане с имоти - частна общинска собственост, включени в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2014 година.

Решение № 420 / 27.02.2014

Относно: Приемане План за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания в Община Лясковец за 2014 година.

Решение № 419 / 27.02.2014

Относно: Отчет на Програмата за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Лясковец, приета с Решение № 40/26.01.2012 г. на Общински съвет - Лясковец.

Решение № 418 / 27.02.2014

Относно: Становище за приемане на допълнението на одобрения бизнес-план на ВиК „Йовковци” ООД гр.Велико Търново за удължения регулаторен период до 31.12.2015 година.

Решение № 417 / 12.02.2014

Относно: Приемане на бюджета на Община Лясковец за 2014 година.

Решение № 416 / 12.02.2014

Относно: Одобряване общата численост и структурата на общинска администрация в Община Лясковец.

Решение № 415 / 12.02.2014

Относно: Приемане отчета на бюджета на Община Лясковец за 2013 година.

Решение № 414 / 30.01.2014

Относно: Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец.

Решение № 413 / 30.01.2014

Относно: Одобряване изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец за четвъртото тримесечие на 2013 година.

Решение № 412 / 30.01.2014

Относно: Определяне и утвърждаване на парична награда на кмета на Общината и кметовете на населените места в Община Лясковец през 2014 година.

Решение № 411 / 30.01.2014

Относно: Отчет за дейността на Общински съвет - Лясковец през второто полугодие на 2013 година.

Решение № 410 / 30.01.2014

Относно: Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет - Лясковец за периода от 1 юли 2013 година до 31 декември 2013 година.

Решение № 409 / 30.01.2014

Относно: Приемане на Годишен план за приватизация на обекти - общинска собственост, по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол през 2014 година.

Решение № 408 / 30.01.2014

Относно: Приемане Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2014 година.

Решение № 407 / 30.01.2014

Относно: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване извън границите на урбанизирана територия - поземлен имот с № 143048 по Картата за възстановена собственост на землището на гр.Лясковец, местност „Клена”.

Решение № 406 / 30.01.2014

Относно: Приемане Отчет на общинския план за действие на младежта за 2013 г. и Общински годишен план за младежта за 2014 г.

Решение № 405 / 30.01.2014

Относно: Информация за дейността на Сдружение "За чисти селища" през 2013 г. и напредъка на проектно предложение № DIR-5112122-1179 "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново" по процедура BG161PO005/10/2.10/07/22 „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в региони: Борово (Бяла, област Русе), Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Костенец (Самоков), Левски (Никопол), Луковит, Панагюрище, Плевен, Разлог, Стара Загора и Ямбол”, Приоритетна ос 2 на ОП "Околна среда 2007-2013 г.".

Решение № 404 / 30.01.2014

Относно: Доклад от извършен функционален анализ на администрацията в Община Лясковец по проект: „Чрез ефективна структура към по-добри услуги за гражданите на общините Елена и Лясковец”, по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 12-11-46/09.10.2012 г., финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”.

Решение № 403 / 30.01.2014

Относно: Издаване на запис на заповед от Община Лясковец в полза на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, за обезпечаване на авансово плащане по Договор № 41/3/3220065/21.10.2013 г. за отпускане на финансова помощ за проект: „Подобряване облика на населените места на територията на Община Лясковец” по мярка 322 на Стратегия за местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Лясковец – Стражица”.

Решение № 402 / 30.01.2014

Относно: Издаване на запис на заповед от Община Лясковец в полза на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, за обезпечаване на авансово плащане по Договор № 41/3/3130155/18.10.2013 г. за отпускане на финансова помощ за проект: „Местност „Светицата” – новата туристическа атракция с историческа значимост на община Лясковец” по мярка 313 на Стратегия за местно развитие на сдружение „Местна инициативна група Лясковец – Стражица”.

Решение № 401 / 30.01.2014

Относно: Приемане изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от Закона за местните данъци и такси.