Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 478 / 23.06.2014

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 43 от заседание
на ОбС, проведено на 23.06.2014 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 478

ОТНОСНО: Преименуване на стадион „Юнак” гр.Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.18 и чл.27, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с писмо с вх.№ ИП-02-2685/26.05.2014 г. от Футболен клуб „Аркус” и писмо с вх.№ ИП-02-2686/26.05.2014 г. от Футболен клуб „Левски” гр.Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване - с 12 гласа „за”, „против” няма и 5 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Преименува стадион „Юнак” гр.Лясковец в стадион „Михаил Алексиев” гр.Лясковец.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/