Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 416 / 12.02.2014

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 37 от заседание
на ОбС, проведено на 12.02.2014 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 416

ОТНОСНО: Одобряване общата численост и структурата на общинска администрация в Община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.2 и чл.27, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.1 от Закона за администрацията, при спазване разпоредбите на Постановление № 129 от 26 юни 2012 г. за приемане на Класификатор на длъжностите в администрацията, Наредба за прилагането на Класификатора на длъжностите в администрацията и Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 9 гласа “за”, 7 “против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Преобразува Дирекция „Бюджет, финанси, правно и информационно обслужване и гражданско състояние” (БФПИОГС), включваща следните отдели:
а) Отдел „Бюджет, финанси, правно и информационно обслужване” (БФПИО);
б) Отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване” (ГРАО).

ІІ. Отдел „Местни приходи”.
ІІІ. Дирекция „Икономическа политика и хуманитарни дейности” (ИПХД).
IV. Дирекция „Териториално устройство, общинска собственост и европейска интеграция” (ТУОСЕИ).

V. На основание чл.21, ал.1, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и съгласно чл.4 от Закона за администрацията и Приложение № 1, одобрява общата численост и структурата на общинска администрация в Община Лясковец – 50,5 броя, както следва:
1. Кмет на община – 1 брой;
2. Заместник - кмет на община – 1 броя;
3. Секретар на община – 1 брой;
4. Кметове на населени места – 5 броя;
5. Обща администрация – 14 броя, разпределени в:
- Дирекция „Бюджет, финанси, правно и информационно обслужване и гражданско състояние” - 13 броя, в т.ч.
а) Отдел „Бюджет, финанси, правно и информационно обслужване” -7 броя;
б) Отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване” - 5 броя, в т.ч. Звено за административно-техническо обслужване на Общинския съвет (1 брой), съгласно чл.29а, ал.2 от ЗМСМА.
- Финансов контрольор – 1 брой.

6. Специализирана администрация – 23,5 броя, разпределени в:
- Дирекция „Икономическа политика и хуманитарни дейности” – 7 броя;
- Дирекция „Териториално устройство, общинска собственост и европейска интеграция” – 13 броя;
- Отдел „Местни приходи” – 3 броя;
- Главен архитект – 0,5 броя.

7. Специализирана администрация в кметствата – 5 броя, в т.ч.:
- с. Джулюница – 1 брой;
- с. Козаревец – 1 брой;
- с. Добри дял – 1 брой;
- с. Драгижево – 1 брой;
- с. Мерданя – 1 брой.

VІ. Одобрява за дофинансиране за общинска администрация общо 16 броя, като средствата за работна заплата и задължителните осигуровки са от приходи с общински характер и изравнителна субсидия, в т.ч.:
- Община Лясковец – 15,5 броя;
- Кметство Добри дял – 0,5 броя.

VІІ. Настоящето решение влиза в сила от 01.03.2014 г.

VІІІ. Възлага на Кмета на Община Лясковец в качеството му на работодател по чл.44, ал.1, т.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на служителите в общинска администрация, да предприеме необходимите действия за привеждане на общата численост и структура на общинска администрация в Община Лясковец в съответствие с взетото решение.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/