Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 442 / 27.03.2014

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 39 от заседание
на ОбС, проведено на 27.03.2014 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 442

ОТНОСНО: Включване на имот - частна общинска собственост, в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост, през 2014 година.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, във връзка с Решение № 408/30.01.2014 г. на Общински съвет - Лясковец, в изпълнение на чл.39, ал.2, във връзка с чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 12 гласа „за”, „против” няма и 4 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост, през 2014 година, със следния имот: Имот - частна общинска собственост: Поземлен имот № 000506 с начин на трайно ползване (НТП) - други селскостопански територии, шеста категория, местност „Дидявлък” с площ 25.000 дка, находящ се в землището на с. Добри дял, общ. Лясковец, актуван с Акт за частна общинска собственост (АОС - ч) № 987/12.03.2014 г.

2. Възлага на кмета на Община Лясковец да предприеме необходимите действия по подготовка на разпореждането с имота, посочен в точка 1, чрез продажба.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/