Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 415 / 12.02.2014

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 37 от заседание
на ОбС, проведено на 12.02.2014 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 415

ОТНОСНО: Приемане отчета на бюджета на Община Лясковец за 2013 година.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.30, ал.1 от Закона за общинските бюджети и в изпълнение на чл.9, ал.1 от Закона за общинския дълг, в изпълнение на чл.44, ал.1, т.5 и т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 9 гласа “за”, 6 “против” и 1 „въздържал се", Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема отчета за изпълнението на бюджета на Община Лясковец за 2013 година, отчетен по функции, групи и параграфи от Единната бюджетна класификация за 2013 година, както следва:

1.1. По прихода - 5 837 204 лева (приложение № 1).
1.2. По разхода - 5 837 204 лева (приложение № 2).

2. Приема отчета на разходите за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи и основен ремонт за 2013 година (приложение № 3 и приложение № 10).

3. Приема отчета за изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове за 2013 година (приложение № 4).

4. Приема отчета за състоянието на общинския дълг за 2013 година (приложение № 5).

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/