Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 403 / 30.01.2014

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 36 от заседание
на ОбС, проведено на 30.01.2014 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 403

ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от Община Лясковец в полза на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, за обезпечаване на авансово плащане по Договор № 41/3/3220065/21.10.2013 г. за отпускане на финансова помощ за проект: „Подобряване облика на населените места на територията на Община Лясковец” по мярка 322 на Стратегия за местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Лясковец – Стражица”.

На основание чл.21, ал.1, т.10 и т.23 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и изискванията на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция по Договор № 41/3/3220065/21.10.2013 г., подписан между Община Лясковец, Държавен фонд „Земеделие” и „Местна инициативна група Лясковец – Стражица”.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Упълномощава Кмета на Община Лясковец да подпише запис на заповед без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция, съгласно Приложение 2 към Договор № 41/3/3220065/21.10.2013 г., в размер на 110% от стойността на авансовото плащане, а именно: за сумата от 95 275,77 лева (деветдесет и пет хиляди двеста седемдесет и пет лева и седемдесет и седем стотинки), със срок до шест месеца след изтичане крайния срок на изпълнение на договора (21.10.2014 г.), а именно - 21.04.2015 година.

2. Възлага на Кмета на Община Лясковец да подготви необходимите документи за получаване на авансово плащане по Договор № 41/3/3220065/21.10.2013 г. за проект: „Подобряване облика на населените места на територията на Община Лясковец” по мярка 322 на Стратегия за местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Лясковец – Стражица” и да ги представи пред Разплащателна агенция.

3. Определя срок на валидност (предявяване) на Запис на заповед – 6 месеца след изтичане на срока за изпълнение на инвестицията, определен в Договор № 41/3/3220065 от 21.10.2013г., сключен между Община Лясковец, Държавен фонд „Земеделие” и „Местна инициативна група Лясковец – Стражица”.


Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Лясковец, проведено на 30.01.2014 г., Протокол № 36, точка трета от дневния ред по доклад № РД-01-388/22.01.2014 г., при кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Лясковец.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/