Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 476 / 23.06.2014

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 43 от заседание
на ОбС, проведено на 23.06.2014 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 476

ОТНОСНО: Включване на имоти - частна общинска собственост, в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост, през 2014 година.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, във връзка с Решение № 408/30.01.2014 г. на Общински съвет - Лясковец и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа „за”, 1 „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост, през 2014 година, със следните имоти частна общинска собственост:

имот начин на трайно ползване категория площ, дка землище местност акт за частна общинска собственост
1. 128008 нива III 0.483 с. Драгижево Косюв кладенец 1017 / 02.06.2014
2. 000432 изоставени трайни насаждения 29.213 с.Мерданя - 1018 / 02.06.2014
3. 039024 нива 3.854 с.Мерданя Събек 1019 / 02.06.2014
4. 039023 нива 1.161 с.Мерданя Събек 1020 / 02.06.2014
5. 039021 нива 1.939 с.Мерданя Събек 1021 / 02.06.2014
6. 039019 нива 1.671 с.Мерданя Събек 1022 / 02.06.2014
7. 039018 нива 1.720 с.Мерданя Събек 1023 / 02.06.2014

2. Възлага на кмета на Община Лясковец да предприеме необходимите действия по подготовка на разпореждането с имотите, описани в точка 1, чрез продажба.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/