Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 435 / 27.03.2014

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 39 от заседание
на ОбС, проведено на 27.03.2014 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 435

ОТНОСНО: Календарен план за спортните прояви на Община Лясковец за 2014 година и План-сметка на необходимите средства за обезпечаването им.

На основание чл.17, ал.1, т.10, чл.21, ал.1, т.6 и т.12 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.4а, т.1 и чл.59, ал.2, т.1 и т.2 от Закона за физическото възпитание и спорта, и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Утвърждава Календарен план за спортните прояви на Община Лясковец за 2014 година, съгласно Приложение №1.

2. Утвърждава План - сметка на необходимите средства за обезпечаването на спортните прояви на Община Лясковец за 2014 година, съгласно Приложение № 2.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/