Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 404 / 30.01.2014

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 36 от заседание
на ОбС, проведено на 30.01.2014 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 404

ОТНОСНО: Доклад от извършен функционален анализ на администрацията в Община Лясковец по проект: „Чрез ефективна структура към по-добри услуги за гражданите на общините Елена и Лясковец”, по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 12-11-46/09.10.2012 г., финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване - с 14 гласа “за”, 2 “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема Доклад от извършен функционален анализ на администрацията в Община Лясковец, изготвен по проект: „Чрез ефективна структура към по-добри услуги за гражданите на общините Елена и Лясковец”, по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 12-11-46/09.10.2012 г., финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”.

2. Възлага на Кмета на Община Лясковец да предприеме необходимите мерки за организацията по изпълнение на направените предложения за подобрение на релевантността на функциите и ефективността на общинска администрация на Община Лясковец, записани в Доклада от извършен функционален анализ на администрацията в Община Лясковец.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/